اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 5120

شناسه ملی: 10861887968

تاریخ ثبت: 1389/01/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

کد پستی: 4615645487

آدرس: جدید شهر آمل شهید صادقی بلوار مدرس خیابان مرجان پلاک 0

تاریخ تاسیس: 1389/01/28

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/1/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت جدید: شهر آمل ـ شهید صادقی ـ بلوار مدرس ـ خیابان مرجان ـ پلاک 0 کدپستی 461564XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 960929XXXX03625 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/17:

پیرو آگهی شماره 7250/02 18/2/1389 باستناد صورت جلسات مجامع عمومی فوق العاده و عادی شرکا و هییت مدیره مورخ 20/6/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 خانم مریم حمیدزاده کلیه مبلغ سهم الشرکه خود مبلغ ششصد هزار ریال را مطابق سند صلح شماره 4037 7/7/1392 دفترخانه اسناد رسمی شماره 383 آمل به آقای مجید حمیدزاده دیوکلایی فرزند صمد کد ملی 214303XXXX و خانم ناهید فریدونی فرزند رجبعلی کد ملی 214304XXXX بالمناصفه انتقال و از شرکت خارج گردید. 2 اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه: الف: آقای مجید حمیدزاده دیوکلایی دارای دو میلیون و یکصد هزار ریال. ب: آقای محمد حمیدزاده دیوکلایی دارای ششصد هزار ریال ج: خانم ناهید فریدونی دارای سیصد هزار ریال. 3 آقای محمد حمیدزاده دیوکلایی کد ملی 214212XXXX و خانم ناهید فریدونی کد ملی 214304XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره و آقای مجید حمیدزاده دیوکلایی کد ملی 214303XXXX به عنوان مدیر عامل و رییس هییت مدیره بمدت نامحدود انتخاب و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره و عقود و قراردادها با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 972150XXXX114023XXXX مسیول ثبت شرکت های آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 28/1/89 تحت شماره 5120 و شناسه ملی 108618XXXX8 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکت نامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: انجام کلیه امور مربوط به فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی فعالیت در زمینه برق و الکترونیک و قدرت و آنفورماتیک و شبکه های حفاظتی و دوربین های مداربسته و شرکت در مناقصه های کامپیوتری خدمات الکترونیک و ابزار دقیق صادرات و واردات قطعات مجاز الکترونیکی و تجهیزات رادیویی تعمیرات مدارات الکتریکی و الکترونیکی و شرکت در پروژه های برق و گاز و مخابرات و آب و فاضلاب و کلیه مواردی که با موضوع شرکت در ارتباط باشد و تمام موارد فوق در صورت نیاز به مجوز با اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح مقدور خواهد بود برابر قوانین و مقررات رسمی کشور. 2 مرکز اصلی شرکت: آمل خ امام خمینی آفتاب 42 بالای بانک سامان طبقه اول واحد چهارم کد پستی 99184 046167 3 سرمایه شرکت: مبلغ سه میلیون ریال . 4 مدیران شرکت: آقای مجید حمیدزاده دیوکلایی به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و آقای محمد حمیدزاده دیوکلایی و خانم مریم حمیدزاده به سمت اعضا هییت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 5 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قرادادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. سرپرست ثبت اسناد و املاک آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی