اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/09/13:

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 1/8/1389 تغییرات ذیل در شرکت فوق حاصل شده است. مدیران شرکت عادل امامی فرد ( مدیر عامل ) سید پویان امام (رییس هییت مدیره) اصلان امامی (نایب رییس هییت مدیره) همگی اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب ضمنا مقرر گرید کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. بازرسان شرکت: ناصر امیری و محمد دیلمی به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. مرکز شرکت به نشانی: اهواز فاز 2 پادادشهر شهرک لوله سازی خیابان 58 پلاک 1 کدپستی 86576 61878 انتقال یافت. تلفن 061155XXXX5 رییس ثبت اسناد و املاک مسجد سلیمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی