اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 2788

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد تاییدیه 10118- 27/10/82 اداره کل تعاون استان زنجان و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 17/10/82 که در مورخ 27/10/82 واصل گردید. 1- آدرس شرکت به زنجان پایگاه شهید نقی نبائی (اداره کل منابع طبیعی استان زنجان) تغییر یافت. 2- آقای ابوالفضل قربانی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حاج مجید نظری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر خوشنام به سمت منشی هیئت مدیره و آقای عباس سهرابی نژاد به سمت مدیرعامل برای مدت باقی انتخاب شدند. 3- کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای عباس سهرابی نژاد مدیرعامل و آقای ابوالفضل قربانی رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان آقای حاج مجید نظری نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و نامهها با امضای آقای عباس سهرابی نژاد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. 4- دفتر در مورخ 28/10/82 تکمیل و امضاء شد. رئیس ثبت اسناد زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی