اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 23

شناسه ملی: 10860502694

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 08/9/1396 منضم به نامه شماره 10392/184/111/20/205 ـ 20/9/96 اداره تعاون روستایی شهرستان زرند: آقای بهنام رهنما به شماره ملی 309064XXXX به عنوان بازرس اصلی وآقای اکبر زکی زاده قریه علی به شماره ملی 535988XXXX به عنوان بارزس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. اقای منوچهررهنما با شماره ملی 309130XXXX اقای غلامرضا رضایی دهنوی با شماره ملی 299033XXXX اقای محمود ابراهیمی سیریزی با شماره ملی 309139XXXX اقای حسن ابراهیمی سیریزی با شماره ملی 309132XXXX اقای محمدرضا ارجمند عسکری سیریزی با شماره ملی 309137XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و اقای علی عسکری سیریزی با شماره ملی 309132XXXX واقای اصغرحبیبی دهنوی با شماره ملی 309039XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال مالی انتخاب شدند. ش 961009XXXX98296 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرند کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/09/091396/9/1396 منضم به نامه شماره 10392/184/111/20/205 ـ 20/9/96 اداره تعاون روستایی شهرستان زرند: آقای منوچهر رهنما با کد ملی 309130XXXX به سمت رییس هییت مدیره وآقای محمود ابراهیمی سیریزی با کد ملی 309139XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره وآقای محمدرضا ارجمند عسکری سیریزی با کد ملی 309137XXXX به سمت منشی هییت مدیره و آقای غلامرضا رضایی دهنوی با کد ملی 299033XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره و آقای حسن ابراهیمی سیریزی با کد ملی 309132XXXX به سمت عضواصلی هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند. آقای محمدباقر روشن قیاس کد ملی 309037XXXX متولد 1355 به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت 3 سال انتخاب گردید. کلیه چکها، قراردادها، اسناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای شرکت نماید و یا تمام یا قسمتی از حق شرکت را منتفی سازد به استثنای مواردی که هییت مدیره به منظور اداره امور جاری ترتیب خاصی داده باشد، پس از تصویب هییت مدیره با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود درغیاب رییس هییت مدیره نایب رییس حق امضا دارد ولی اوراق عادی شرکت با امضای مدیرعامل صادر خواهد شد، مگر مراسلات هییت مدیره که با امضای رییس هییت مدیره صورت خواهد گرفت. ش 961009XXXX85548 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرند کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/04/1396 منضم به نامه شماره 10110/184/111/20 , 205 مورخ 7/5/96 اداره تعاون روستایی شهرستان زرند الف-آقای محمد باقر روشن قیاس با کد ملی 309037XXXX به سمت مدیرعامل برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. ب-کلیه چکها، قراردادها، اسناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای شرکت نماید و یا تمام یا قسمتی از حق شرکت را منتفی سازد به استثنای مواردی که هییت مدیره به منظور اداره امور جاری ترتیب خاصی داده باشد ،پس از تصویب هییت مدیره با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود درغیاب رییس هییت مدیره نایب رییس حق امضا دارد ولی اوراق عادی شرکت با امضای مدیرعامل معتبر خواهد بود. ش 960604XXXX48349 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرند کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی