اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 5799

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/10/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/10/23

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1383/10/23:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/07/23:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 20/7/1390 شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید : 1 آقای گودرزطاهری به عنوان رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای داریوش دستیاری به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای رضا گرامی به عنوان عضو هییت مدیره شرکت بمدت دو سال انتخاب گردیدند . 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و بطور کلی هرگونه سندی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه های اداری شرکت با امضای منفرد گودرز طاهری رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . 3 آقای جمشید صیادی به عنوان بازرس اصلی و آقای قاسم کهنسال به عنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب گردیدند . 4 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های داخلی شرکت تعیین شد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه هییت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده و عادی و هییت مدیره مورخ 12/8/88 تصمیمات زیر اتخاذ شد: 1 ـ گودرز طاهری بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و داریوش دستیاری بسمت نایب رییس هییت مدیره و عباس طهماسبی پور بسمت عضو هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 3 ـ جمشید صیادی و قاسم کهنسال بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب شدند. 4 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اداره ثبت اسناد و املاک ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/10/24:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت افلاک ساحل ( سهامی خاص) که در تاریخ 23/10/83 تحت شماره 5799 این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 23/10/83 از لحاظ امضا تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: پیمانکاری کارهای ساختمانی، تاسیس اتی، راهسازی، آبرسانی، خدماتی، احداث اماکن ورزشی و فرهنگی، برق، نقشه برداری، بازرگانی و غیره (بقیه موارد مطابق ماده 2 اساسنامه شرکت می باشد) 2 - مرکز اصلی شرکت: ساری- خیابان خیام- جنب ثبت احوال- ساختمان حمید 3 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 2000000 ریال منقسم به یکصد سهم با نام بیست هزار ریالی که مبلغ 1000000 ریال آن طی گواهی شماره 1192 مورخه 22/10/83 بانک ملی شعبه خیابان مدرس ساری پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: آقایان احداله طاهری به عنوان رییس هییت مدیره و سعید طاهری به عنوان نایب رییس هییت مدیره و گودرزطاهری به عنوان عضو هییت مدیره و مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری شرکت با امضا منفرد آقای گودرزی طاهری ( مدیر عامل ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - بازرس اصلی و علی البدل: خانم مهوش قاتفی و آقای جمشید صیادی به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند 8 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیده است. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی