اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 137

شناسه ملی: 1080950200

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/05/06:

باستناد نامه های شماره 1655/14 و 1660/14 21/04/90 و صورت جلسات مجامع عمومی عادی مورخه 08/04/90 و 14/4/90 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 صورتهای مالی سال 89 به تصویب رسید. 2 آقایان حسین احمدی به شماره ملی 057954XXXX ، غلامرضا عباسی کجانی به شماره ملی 038451XXXX و خانم ام البنین عباسی به شماره ملی 038495840 به عنوان بازرسان اصلی و سید محمود حسینی نور زاد به شماره ملی 038447XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. کفیل ثبت اسناد منطقه دو قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی