اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3635

شناسه ملی: 14007533033

تاریخ ثبت: 1397/01/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: استان آذربایجان غربی شهرستان میاندوآب بخش مرحمت آباد شهر چهار برج چهاربرج میدان امام خیابان شهیدرجایی پلاک 0 طبقه همکف

کد پستی: 5977184736

تاریخ تاسیس: 1397/01/29

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/01/29:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/29:

تاسیس شرکت سهامی خاص خدماتی زیارتی حامد سفر نیکان چهاربرج در تاریخ 29/01/1397 به شماره ثبت 3635 به شناسه ملی 140075XXXX3 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: تصدی به امور زیارتی ازجمله ثبت نام و تنظیم مسافرتهای زیارتی و ذخیره مکان و هرگونه خدمات زیارتی و ارایه خدمات زیارتی به زایران کشورهای اسلامی و برگزاری هر گونه تورهای زیارتی و دینی مطابق مجوز شماره 2427/11/96 مورخ 23/11/1396 مدیریت حج و زیارت استان آذربایجانغربی مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان آذربایجان غربی ـ شهرستان میاندوآب ـ بخش مرحمت آباد ـ شهر چهار برج ـ چهاربرج ـ میدان امام ـ خیابان شهیدرجایی ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 597718XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن بانام عادی مبلغ 650000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 17811 مورخ 26/10/1396 نزد بانک ملی شعبه مرکزی با کد 5291 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره آقای فرهنگ غفاری به شماره ملی 296018XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای حامد طمطرانی به شماره ملی 296020XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای هوشنگ غفاری به شماره ملی 297039XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای ناصر طمطرانی به شماره ملی 297039XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی بامضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره مجتمعاً بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه نامه های عادی و اداری بامضا مدیرعامل و یا رییس هییت مدیره منفرداً بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فیروزه اکبرزادهبه شماره ملی 297040XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم مهناز اکبری چهاربرجبه شماره ملی 297040XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بموجب مجوز شماره 96112109 مورخ 11/10/1396 سازمان حج و زیارت استان آذربایجان غربی تاسیس گردید. ش 970129XXXX43458 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میاندوآب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی