اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 15848

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/11/19:

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده وعادی بطورفوق العاده مورخ 28/10/82 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: محل شرکت به تهران خیابان میرداماد نرسیده به میدان مادر ساختمان آرش طبقه سوم واحد 8 منتقل گردید. خانم نسرین جزایری جونقانی فرزند مجتبی به ش ش 411 صادره از شهرکرد متولد 1331 با پرداخت مبلغ 000 ‚ 200 ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا موسسه قرار گرفت و در نتیجه سرمایه موسسه ازمبلغ 000 ‚ 000 ‚ 1 ریال به مبلغ 000 ‚ 200 ‚ 1 ریال افزایش یافت واسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک از آنان بشرح زیر است: مسعود جزایری دارنده مبلغ 000 ‚ 800 ریال سهم الشرکه. طاهره علیزاده دارنده مبلغ 000 ‚ 200 ریال سهم الشرکه. نسرین جزایری جونقانی دارنده مبلغ 000 ‚ 200 ریال سهم الشرکه. ماده 14 اساسنامه نیز بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. مسعود جزایری به سمت عضو و رییس هییت مدیره و مدیر عامل و طاهره علیزاده به سمت عضو ونایب رییس هییت مدیره ونسرین جزایری جونقانی به سمت عضو هییت مدیره بمدت نامحدود انتخاب شدند وامضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادها و چک ها وسفته ها و بروات واسناد تعهدآور وعقوداسلامی با مدیر عامل به تنهایی وهمراه بامهرموسسه واسناد عادی و اداری و مکاتبات جاری موسسه باهریک از مدیران به تنهایی وهمراه بامهرموسسه معتبرمی باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی