اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 5948

شناسه ملی: 10240089355

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/3/90 ومجمع عمومی عادی (سالانه ) مورخ 2/3/90 و هییت مدیره مورخ 5/3/90 تغییرات ذیل بعمل آمده است : 1 ماده 31 اساسنامه شرکت که بوسیله هییت مدیره ای مرکب از سه نفر عضو که به وسیله مجمع عادی یا عادی بطور فوق العاده ازبین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند . 2 آقای جواد جوان مجیدی، خانم مهناز طالبی، خانم شهلا جوان مجیدی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . 3 آقای حبیب بیگ زاده به سمت بازرس اصلی و خانم لیلا کاتبی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند . 4 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های بعدی شرکت انتخاب شده است . 5 آقای جواد جوان مجیدی به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و خانم مهناز طالبی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم شهلا جوان مجیدی به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شده اند وکلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآورشرکت ازقبیل چک و سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد مسیول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی