اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 690

شناسه ملی: 14003472733

تاریخ ثبت: 1392/03/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/03/19

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/03/19:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/27:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 19/03/92 شماره ثبت 690 و شناسه ملی 140034XXXX3 در این اداره بثبت رسیده جهت اطلاع عمومی در روزنامه های کثیرالانتشار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: لوله کشی گاز منازل مسکونی اداری انعقاد قرارداد جهت اجرای طرحهای لوله کشی گاز با ادارات و نهادهای دولتی و شرکتهای خصوصی و دولتی مشارکت در مزایده ها و مناقصه ها اخذ وام از بانکها و تولید سرمایه گذاری در خصوص ایجاد انشعاب شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم در صورت نیاز از مراجع ذیربط. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: دهلران معلم 4 موسسین و شرکای شرکت: 1 آقای اصغر ولی نژاد فرزند مرتضی به شماره شناسنامه 3122 کد ملی 454992XXXX صادره از آبدانان 2 امین ولی نژاد فرزند مرتضی به شماره شناسنامه 623 کد ملی 454984XXXX صادره از آبدانان 3 الهام ولی نژاد فرزند مرتضی به شماره شناسنامه 746 کد ملی 454987XXXX صادره از دره شهر 4 مسعود رضایی فرزند اسحق به شماره شناسنامه 270 کد ملی 454987XXXX صادره از دره شهر. 5 مهدی میرشکاری فرزند علیرضا ش ش 2853 کد ملی 454992XXXX صادره آبدانان. 5 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال که مبلغ 000/350 ریال به حسا به شماره 189/944 بانک رفاه دهلران واریز گردیده است و مابقی در تعهد صاحبان سهام میباشد. 6 مدیران شرکت: امین ولی نژاد به سمت رییس هییت مدیره الهام ولی نژاد به سمت نایب رییس و اصغر ولی نژاد مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 7 دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و اوراق بهادار و با امضا اصغر ولی نژاد همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه ها با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 8 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه 9 بازرسان شرکت: مهدی میرشکاری به سمت بازرس اصلی و مسعود رضایی به سمت بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب شدند. 10 روزنامه اطلاعات جهت انتشار آگهی های شرکت تعیین گردید. 11 در تاریخ 19/03/92 ذیل ثبت تکمیل و امضا گردید. ش 134470XXXX111243XXXX رییس ثبت اسناد و املاک دهلران

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی