اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1546

شناسه ملی: 10760197674

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ 15/05/1391 که در تاریخ 25/05/1391 واصل گردید بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد: 1 ـ آقایان محمد رضا جلالی وحمید رضا صادقی و علی رضا صادقی وابوذر صادقی بسمت اعضا اصلی هییت مدیره شرکت برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 2 ـ آقای عبدالرضا صادقی بسمت بازرس اصلی شرکت و آقای علی اکبر جلالی بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. 4 ـ با استناد صورت جلسه هییت مدیره 15/05/1391 : آقای محمد رضا جلالی بسمت عضو هییت مدیره آقای علی رضا صادقی بسمت عضو هییت مدیره و آقای ابوذر صادقی بسمت عضو و نایب رییس هییت مدیره آقای حمید رضا صادقی بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره شرکت برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 5 ـ مقررشد کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و مکاتبات اداری و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. 6 ـ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/06/1391 تعداد اعضا هییت مدیره از 3 نفر به 4 نفر افزایش یافت و ماده 31 اساسنامه شرکت اصلاح گردید. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تنکابن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی