اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 3514

شناسه ملی: 10460068410

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

کد پستی: 4518613698

آدرس: شهر زنجان خیابان امام چهار راه انقلاب پاساژ طلا طبقه دوم پلاک 29

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/02/12:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - محل شرکت به شهر زنجان خیابان امام چهار راه انقلاب پاساژ طلا طبقه دوم پلاک 29 کدپستی 451861XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 941203XXXX40825 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/01/17:

پیرو آگهی شماره 30721 مورخ 4/9/88 به موضوع شرکت مندرجات بند 2 الحاق گردیده است که اشتباهاً تغییر یافت تایپ گردیده که بدین ترتیب اصلاح می گردد. رییس ثبت زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 9/9/88 که در تاریخ 10/9/88 واصل گردید: 1 ـ آدرس شرکت به زنجان چهارراه انقلاب پاساژ تجاری طلا پلاک 29 نیز تغییر یافت که در نتیجه ماده 3 اساسنامه اصلاح شد. 2 ـ دفتر مورخ 11/9/88 تکمیل و امضا شد. رییس ثبت زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/9/88 که در مورخ 4/9/88 واصل گردید. 1 ـ خانم ها نگار زینالی گرگری و آیلار زینالی گرگری هر کدام با پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفتند در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ دو میلیون ریال افزایش یافت بدین ترتیب ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد. 2 ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت، تعمیر و نگهداری شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری (به غیر از امور رایانه) تامین نیروی انسانی متخصص جهت خدمات فنی خودرو و موارد مشابه ـ نگهداری و خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه ـ امور تاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه در نتیجه ماده دو اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد. 3 ـ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1/9/88 آقای علی زینالی گرگری خانم آیلار زینالی گرگری خانم نگار زینالی گرگری به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 4 ـ به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1/9/88 آقای علی زینالی گرگری به سمت رییس هییت مدیره خانم آیلار زینالی گرگری به سمت نایب رییس هییت مدیره خانم نگار زینالی گرگری به سمت مدیرعامل انتخاب کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضا آقای علی زینالی گرگری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 2 ـ دفتر مورخ 4/9/88 تکمیل و امضا شد. رییس ثبت زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/02/16:

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/2/1388 که در مورخ 13/2/1388 که در مورخ 13/11/1386 واصل گردید: 1 - خانم حمیده زینالی گرگری با دریافت مبلغ 000/500 ریال سهم الشرکه خودشان از صندوق شرکت از شرکت خارج شدند. 2 - در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/500/1 ریال به مبلغ 000/000/1 ریال کاهش یافت که بدین ترتیب ماده 4 اساسنامه اصلاح گردید. 3 - دفتر در مورخه 15/2/1388 تکمیل و امضا شد. رییس ثبت زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی