اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/09/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/09/12

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/09/12:

15,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق درتاریخ 12/9/1386 تحت شماره 309877 دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 12/9/1386 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیرجهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تهیه و توزیع ماشین آلات کشاورزی و سایر اقلام مورد نیاز, ترویج و آموزش کشاورزی, تولید و تکثیر بذر کلیه گیاهان از طرق مختلف تولیدی, تولید گیاهان مثمر روشهای مختلف, بقیه موضوع طبق ماده 3 اساسنامه. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکزاصلی شرکت: 13 استان تهران شهرستان تهران خیابان شریعتی خیابان خواجه عبداله انصاری پلاک 23 واحد 11/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/15 ریال می باشد که مبلغ 000/700/5 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1987/1701 مورخ 21/8/1386 نزد بانک صندوق تعاون شعبه سپهبد قرنی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای حمیدرضا کلباسی به سمت رییس هییت مدیره، 25 آقای مهراب سعید شاهرودی به سمت نایب رییس هییت مدیره، 35 آقای محسن فرخ مهر به سمت عضو هییت مدیره, 45 آقای حمید آخشته به سمت عضو هییت مدیره, 55 آقای محمود فرقانی به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل), 65 خانم محدثه عرفان زاده به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل), 75 آقای مسعود سلیمانی نایینی سمت منشی هییت مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند, 85 آقای محسن فرخ مهر به سمت مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک سفته و اوراق بهادار با امضای ثابت مدیر عامل به اتفاق رییس و منشی هییت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و نامه ها با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 11 آقای محمود بلالی به عنوان بازرس اصلی. 22 خانم نیلوفر شهریاری به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی