اطلاعات عمومی

فعال تضامنی

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10320664717

تاریخ ثبت: 1390/07/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

کد پستی: 1498748548

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران خ ملت ک آذر طوس پاساژ سبحان ط 4 پ 80

تاریخ تاسیس: 1390/07/10

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/07/10:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/07/12:

شرکت فوق در تاریخ 10/07/1390 تحت شماره 415766 و شناسه ملی 103206XXXX7 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 10/07/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی شرکت در مزایدات و مناقصات. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت 1 3 استان تهران شهر تهران خ ملت، ک آذر طوس، پاساژ سبحان، ط 4 ، پ 80 کدپستی 149874XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد.. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای محمدمهدی خداپرست به شماره ملی 008267XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 خانم زهره خداپرست به شماره ملی 005658XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 5 آقای عباس خطریان به شماره ملی 004299XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 خانم مونا خطریان به شماره ملی 001370XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 5 5 آقای عباس خطریان به شماره ملی 004299XXXX به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقد قراردادها و عقوداسلامی و نامه های عادی و اداری و مکاتبات با امضا محمدمهدی خداپرست یا زهره خداپرست منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی