اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 6494

شناسه ملی: 10861449645

تاریخ ثبت: 1382/04/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 43 نفر

آدرس: قزوین جای سابق به استان قزوین شهرستان قزوین بخش مرکزی شهر قزوین محله مینودر خیابان عروج بلوار صیاد شیرازی پلاک 0 طبقه همکف

کد پستی: 3471914984

تاریخ تاسیس: 1382/04/08

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1382/04/08:

310,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . آقایان محسن پور هاشمی کد ملی 005154XXXX به سمت رییس هییت مدیره، دکتر افشین مهران کد ملی 290965XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، محمود رضا شیرودی کد ملی 221842XXXX و علی محمد زاده قاسمی کد ملی 432314XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و ناصر بهادران کد ملی 432199XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. 2 . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.اسناد عادی شرکت با امضا منفرد مدیرعامل و یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش 980610XXXX38127 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . آقای شهرام اعتضادی کد ملی 005234XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم مژگان مرتضی پور کد ملی 432336XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 . روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 3 . ترازنامه و صورتهای مالی سال 1397 به تصویب مجمع رسید. 4 . آقای علی محمدزاده قاسمی (عضو علی البدل هییت مدیره) به عنوان عضو اصلی هییت مدیره جایگزین آقای غلامرضا جعفری منش برای بقیه مدت هییت مدیره گردید. ش 980610XXXX47490 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . آقایان محسن پور هاشمی به شماره ملی 005154XXXX به سمت رییس هییت مدیره، ناصر بهادران به شماره ملی 432199XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، افشین مهران به شماره ملی 290965XXXX به سمت عضو هییت مدیره، غلامرضا جعفری منش به شماره ملی 325145XXXX به سمت عضو هییت مدیره و محمود رضا شیرودی به شماره ملی 221842XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای باقیمانده مدت هییت مدیره تعیین گردیدند. 2 . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا آقای محمودرضا شیرودی(مدیرعامل) به اتفاق آقای محسن پور هاشمی (رییس هییت مدیره) و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا آقای ناصر بهادران (نایب رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اسناد عادی شرکت با امضا منفرد مدیرعامل و یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش 970917XXXX28479 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 96 به تصویب رسید. 2 . آقای محسن پور هاشمی کد ملی 005154XXXX آقای محمود رضا شیرودی کد ملی 221842XXXX آقای غلامرضا جعفری منش کد ملی 325145XXXX آقای افشین مهران کد ملی 290965XXXX آقای ناصر بهادران کد ملی 432199XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقای علی محمدزاده قاسمی کد ملی 432314XXXX و آقای علی افشار قهرمان خانی کد ملی 003519XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 . آقای شهرام اعتضادی کد ملی 005234XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم مژگان مرتضی پور کد ملی 432336XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 4 . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 970708XXXX75657 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت از قزوین جای سابق به استان قزوین ـ شهرستان قزوین ـ بخش مرکزی ـ شهر قزوین ـ محله مینودر ـ خیابان عروج ـ بلوار صیاد شیرازی ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 347191XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 970708XXXX31292 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن پور هاشمی کد ملی 005154XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای افشین مهران کد ملی 290965XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، آقای محمود رضا شیرودی کد ملی 221842XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقایان ناصر بهادران کد ملی 432199XXXX به سمت عضو هییت مدیره و غلامرضا جعفری منش کد ملی 325145XXXX به سمت اعضا هییت مدیره تعیین شدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا آقای افشین مهران (مدیرعامل و عضو هییت مدیره) به اتفاق آقای محسن پور هاشمی (رییس هییت مدیره) و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا آقای محمود رضا شیرودی (نایب رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.اسناد عادی شرکت با امضا منفرد مدیرعامل و یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 970708XXXX55403 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ چهار میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ریال به مبلغ هشت میلیارد ریال منقسم به هشتاد هزار سهم یکصد هزار ریالی بانام عادی از محل تبدیل مطالبات حال شده سهامداران و اشخاص افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ هشت میلیارد ریال منقسم به هشتاد هزار سهم یکصد هزار ریالی بانام عادی می باشد که تماما پرداخت گردیده است. ش 970423XXXX10199 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . آقای شهرام اعتضادی به شماره ملی 005234XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا گلنار به شماره ملی 432065XXXX8 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 2 . ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 95 به تصویب رسید. ش 970230XXXX37531 اداره ثبت شرکـت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت از قزوین جای سابق به آدرس جدید: (استان قزوین ـ شهر قزوین ـ بلوارمدرس شمالی ـ خیابان فلسطین شرقی ـ بن بست متانت 27 ـ پلاک 13 ـ طبقه زیر زمین کدپستی 341398XXXX ) انتقال یافت و ماده 4 ـ اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید ش 960331XXXX67908 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن پور هاشمی کد ملی 005154XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای ناصر بهادران کد ملی 432199XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای محمود رضا شیرودی به شمارملی 221842XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، آقای افشین مهران کد ملی 290965XXXX و خانم عصمت عزیزی علویچه کد ملی 432207XXXX به سمت اعضای هییت مدیره تعیین شدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا آقای محمود رضا شیرودی (مدیرعامل) به اتفاق آقای محسن پور هاشمی (رییس هییت مدیره) و در صورت غیبت رییس هییت مدیره با امضا آقای ناصر بهادران (نایب رییس هییت مدیره) با مهر شرکت معتبر میباشد.اسناد عادی شرکت با امضا منفرد آقای محمود رضا شیرودی (مدیرعامل) و یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش 951012XXXX30360 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . صورتهای مالی، ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1394 به تصویب رسید. 2 . آقای محسن پور هاشمی کد ملی 005154XXXX ، آقای ناصر بهادران کد ملی 432199XXXX ، خانم عصمت عزیزی علویچه کد ملی 432207XXXX ، آقای افشین مهران کد ملی 290965XXXX و آقای محمود رضا شیرودی کد ملی 221842XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقای جهانگیر پارسا کد ملی 580973XXXX و خانم منصوره فتحی کد ملی 432330XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 . آقای غلامرضا جعفری منش کد ملی 325145XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم مریم نورخیز محجوب کد ملی 259545XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 4 . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 951012XXXX17232 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/10/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جمال شهیدی کد ملی 472235XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای محمود رضا شیرودی کد ملی 221842XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای محسن پورهاشمی کد ملی 005154XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای علی افشار قهرمان خانی کد ملی 003519XXXX و خانم عصمت عزیزی علویچه کد ملی 432207XXXX به سمت اعضای هییت مدیره انتخاب شدند.حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب هر یک از افراد فوق نایب رییس هییت مدیره حق امضا خواهد داشت.اوراق عادی با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 931007XXXX80503 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/10/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی 29/12/92 به تصویب رسید. 2 . آقایان محمود رضا شیرودی کد ملی 221842XXXX علی افشار قهرمان خانی کد ملی 003519XXXX محسن پور هاشمی کد ملی 005154XXXX جمال شهیدی کد ملی 472235XXXX و خانم عصمت عزیزی علویچه کد ملی 432207XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و آقای ناصر بهادران کد ملی 432199XXXX و خانم مژگان مرتضی پور کد ملی 432336XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 . آقایان جهانگیر پارسا کد ملی 580973XXXX به سمت بازرس اصلی و علیرضا شکر گزار کد ملی 004019XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 4 . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 931007XXXX39189 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/16:

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/3/92 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 صورت های مالی سال مالی منتهی به 30/12/91 بتصویب رسید. 2 آقایان علیرضا شکرگزار کد ملی 004019XXXX ، ناصر بهادران کد ملی 432199XXXX ، به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ذیل دفتر ثبت شرکتها در تاریخ 6/7/92 تکمیل امضا گردید. ش 468020XXXX110039XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 25/7/91 با استعفا آقای دکتر غلامرضا جعفری منش (عضو اصلی هییت مدیره و مدیرعامل) آقای دکتر افشین مهران (عضو علی البدل هییت مدیره) جایگزین نامبرده گردید و در نتیجه آقای دکتر علی افشار قهرمان خانی با کد ملی 003519XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و خانم دکتر عصمت عزیزی علویچه با کد ملی 432207XXXX بسمت رییس هییت مدیره و آقای دکتر سید کمال الدین شجاعی با کد ملی 432196XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و خانم دکتر زهرا گلنار با کد ملی 432065XXXX و آقای دکتر افشین مهران با کد ملی 290965XXXX بسمت اعضای هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته و بروات با دو امضا از سه امضا اعضای هییت مدیره خانم دکتر عصمت عزیزی علویچه ـ آقای دکتر سید کمال الدین شجاعی و آقای دکتر علی افشار قهرمان خانی و مهر شرکت معتبر خواهد بود رییس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/04/24:

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 5/3/91 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 ترازنامه و بیلان و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/90 بتصویب رسید. 2 آقایان دکتر علی افشار قهرمان خانی کد ملی 003519XXXX و دکتر غلامرضا جعفری منش کد ملی 325145XXXX و دکتر سید کمال الدین شجاعی کد ملی 432196XXXX و خانمها دکتر زهرا گلنار کد ملی 432065XXXX و دکتر عصمت عزیزی علویچه کد ملی 432207XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و دکتر افشین مهران کد ملی 290965XXXX و دکتر ربابه صابونیها کد ملی 432197XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید. 3 خانم دکتر طیبه دستجردی کد ملی 005526XXXX و آقای دکتر علیرضا شکرگزار کد ملی 004019XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 4 روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 5 طبق صورت جلسه هییت مدیره 5/3/91 آقایان دکتر علی افشار قهرمان خانی به سمت رییس هییت مدیره دکتر سید کمال الدین شجاعی به سمت نایب رییس هییت مدیره دکتر غلامرضا جعفری منش به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و خانم دکتر زهرا گلنار و عصمت عزیزی علویچه به سمت اعضای اصلی هییت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و یا نایب رییس هییت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/3/89 و هییت مدیره مورخ 25/12/89 سرمایه شرکت از مبلغ دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال به مبلغ چهار میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ریال منقسم به چهل و چهار هزار و پانصد سهم یکصد هزار ریالی بانام افزایش یافت. که مبلغ افزایش سرمایه تماما از محل آورده های نقدی سهامداران قدیم و جدید طبق گواهی شماره 8008 مورخ 15/12/89 بانک ملی شعبه قزوین به حساب سپرده 200578XXXX06 پرداخت و تامین شده است، لذا سرمایه شرکت ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ چهار میلیارد و چهار صد و پنجاه میلیون ریال منقسم به چهل و چهار هزار و پانصد سهم یکصد هزار ریالی بانام می باشد که تماما پرداخت شده است ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 14/2/90 تکمیل امضا گردید. اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 26/3/89 تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/88 به تصویب رسید. 2 ـ آقایان علی محمدزاده قاسمی، دکتر محسن پورهاشمی، دکتر سید کمال الدین شجاعی، دکتر غلامرضا جعفری منش، خانم دکتر عصمت عزیزی علویجه به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و دکتر محمدرضا شیرودی و دکتر مژگان مرتضی پور به عنوان اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 ـ خانم دکتر زهرا گلنار و آقای دکتر سید اسمعیل رضوی روحانی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 4 ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 5 ـ طبق صورت جلسه هییت مدیره مورخ 3/4/89 آقایان دکتر محسن پورهاشمی به سمت رییس هییت مدیره، دکتر غلامرضا جعفری منش به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، دکتر سید کمال الدین شجاعی به سمت نایب رییس هییت مدیره و علی محمدزاده قاسمی و خانم دکتر عصمت عزیزی علیویجه به سمت اعضا هییت مدیره انتخاب شدند حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهداور و بهادار شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها با دو امضا از سه امضا آقایان مدیرعامل، رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی به امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره با مهر شرکت میباشد. اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/1/89 سرمایه شرکت از مبلغ دو میلیارد و سی و پنج میلیون و چهارصد هزار ریال بمبلغ دو میلیاردو و هشتصد میلیون ریال منقسم به بیست و هشت هزار سهم یکصد هزار ریالی بانام افزایش یافت که مبلغ مورد افزایش تماماً از محل آورده نقدی سهامداران تامین و پرداخت شده است. و طبق گواهی شماره 5004/211 18/1/89 بانک ملی شعبه قزوین به حساب جاری شماره 020057XXXX006 واریز شده است لذا سرمایه شرکت ماده 5 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: (سرمایه شرکت مبلغ دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال منقسم به بیست و هشت هزار سهم یکصد هزار ریالی بانام میباشد که تماماً پرداخت شده است) ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 20/2/89 تکمیل امضا گردید. اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/9/88 محل شرکت از جای سابق به قزوین خیابان شهدا جنب مسجد جامع، پلاک 38 ، کدپستی 341873XXXX منتقل گردید و ماده 4 اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/12/12:

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 9/5/86 و صورتجلسه هییت مدیره مورخ 3/10/87 سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیارد و چهارصد و پنجاه و پنج میلیون و چهارصد هزار ریال به مبلغ دو میلیارد سی و پنج میلیون و چهاصد هزار ریال منقسم به بیست هزار و سیصد و پنجاه و چهار سهم یکصد هزار ریالی بانام افزایش یافت که مبلغ مورد افزایش تماماً از محل آورده نقدی تعدادی از سهامداران و غیر سهامدار تامین شده است و طبق گواهی شماره 501/9895 7/11/87 بانک ملی شعبه مرکزی بحساب جاری 020057XXXX006 واریز و پرداخت شده است لذا سرمایه شرکت ماده 5 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد: (سرمایه شرکت مبلغ دو میلیارد و سی و پنج میلیون و چهارصد هزار ریال منقسم به بیست هزار و سیصد و پنجاه و چهار سهم یکصد هزار ریالی بانام میباشد که تماماً پرداخت شده است) ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 12/12/87 تکمیل و امضا شد. اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/1/86 آقای دکتر محسن پور هاشم بسمت رییس هییت مدیره و آقای دکتر سید کمال الدین شجاعی بسمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره و آقایان دکتر ناصر بهادران دکتر شهرام اعتضادی و دکتر مژگان مرتضی پور بسمت اعضا هییت مدیره انتخاب شدند حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر خواهدبود اوراق عادی با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهدبود. سرپرست ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 11/4/84 تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1 - ترازنامه، صورت حساب سود و زیان سال مالی 1383 به تصویب رسید. 2 - آقایان دکتر ناصر بهادران، دکتر سید احمد میر رحیمی، دکتر سید کمال الدین شجاعی، دکتر محسن پور هاشم و خانم دکتر فاطمه سررشته داری به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و آقایان دکتر علیرضا شکرگزار و محمد ژاله به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 - آقایان دکتر غلامرضا جعفری منش و دکتر علی افشار قهرمانی به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 4 - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. 5 - برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/4/84 آقای دکتر سید احمد میر رحیمی به سمت رییس هییت مدیره و آقای دکتر سید کمال الدین شجاعی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای دکتر ناصر بهادران به سمت مدیر عامل و آقای دکتر محسن هاشم پور و خانم دکتر فاطمه سر رشته داری به عنوان اعضای هییت مدیره انتخاب شدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر خواهد بود اوراق عادی با امضای مدیر عامل و یا امضا رییس هییت مدیره با مهر شرکت می باشد. کفیل اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 25/3/84 سرمایه شرکت از مبلغ سیصد و ده میلیون ریال به مبلغ پانصد و نود و شش میلیون و دویست هزار ریال منقسم به پنج هزار و نهصد و شصت و دو سهم یکصد هزار ریالی بانام افزایش یافت که مبلغ افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران و آورده های نقدی تامین گردیده است لذا ماده 5 اساسنامه سرمایه شرکت به شرح ذیل تغییر یافت: سرمایه شرکت مبلغ پانصد و نود و شش میلیون و دویست هزار ریال منقسم به پنجهزار و نهصد و شصت و دو سهم یکصد هزار ریالی بانام می باشد که تماما پرداخت شده است ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 27/4/84 تکمیل امضا گردید. کفیل اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ 3/10/83 تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1 - 65 % سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ دویست و یک میلیون و پانصد هزار ریال طبق گواهی بانک سپه شعبه شهدا حساب جاری 63/3100 پرداخت گردیده است لذا سرمایه شرکت مبلغ سیصد و ده میلیون ریال می باشد که تماماً پرداخت شده است. 2 - آقایان علی افشار و نقی کارآگاه به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/04/10:

شرکت فوق در تاریخ 8/4/82 تحت شماره 6494 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: تهیه و ساخت و توزیع دارو و خرید و فروش دارو و مواد اولیه آن خرید و نصب و راه اندازی کارخانه داروسازی و موادغذایی و ماشین آلات مربوط به داروسازی و مشتقات آن و مواد اولیه آن همچنین تهیه و توزیع و خرید و فروش لوازم بهداشتی مشارکت با کارخانه های داروسازی و شرکت های داروسازی و لوازم بهداشتی کلیه فعالیت های مربوط به امور دارویی. 2 - مرکز اصلی شرکت: قزوین - خیابان خیام شمالی - کوچه 49 پلاک 16 طبقه اول. 3 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 310000000 ریال منقسم به 3100 سهم 100000 ریالی با نام که مبلغ 108500000 ریال آن طی گواهی شماره 256 مورخه 7/4/82 بانک ملی شعبه چهارراه خیام به حسابجاری 2003 پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - مدیران شرکت: آقای دکتر ناصر بهادران عضو هییت مدیره و به سمت مدیر عامل و آقای دکتر احمد میررحیمی به سمت رییس هییت مدیره و آقای دکتر سید کمال الدین شجاعی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای دکتر جهانگیر سیاهکلی و آقای دکتر محسن پورهاشم به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک - سفته بروات - قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر خواهدبود اوراق عادی با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 - بازرس: آقای دکتر فریدون کشاورز به سمت بازرس اصلی و آقای دکتر نقی کارآگاه به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیده اند. رییس ثبت اسناد و املاک استان قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی