اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 108

شناسه ملی: 10100022158

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/03/08:

984,090,000 ریال

هیئت مدیره فعلی

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/08:

برابر صورتجلسه صورتجلسه عادی مورخ 8/3/92 تغییرات ذیل بعمل آمده است: 1 صورتهای مالی سال 1391 به تایید رسید. 2 سرمایه شرکت از مبلغ 000/560/897 ریال به مبلغ 000/090/984 ریال افزایش یافته است. 3 بودجه سال 1392 به تصویب رسید. 4 سود سالهای 1390 و 1391 بین اعضا تقسیم و به سهام آنها افزایش یابد. 5 محرم یارخانی به سمت بازرس اصلی و همایون حنیفی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شده اند. 6 بودجه پیشنهادی سال 92 به تصویب رسید. 7 کلیه کمکهای بلاعوض منظور شده در صورتهای مالی سالهای گذشته و همچنین کمکهای بلاعوض در سال های آینده به شرکت تعلق می گیرد به حساب ذخیره قانونی براساس ماده 64 اساسنامه منظور گردد. ش 1668193 اداره ثبت اسناد و املاک دماوند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه مجمع عمومی نوبت اول مورخ 6/3/1387 و مجمع عمومی فوق العاده مورخ 6/3/1387 تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمده است : 1 اساسنامه جدید مشتمل بر 72 ماده و 37 تبصره جایگزین اساسنامه قبلی شرکت شده است. 2 محرم یارخانی به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب شده است. رییس ثبت اسناد دماوند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/09/23:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول مورخ 22/8/85 که طی شماره 1132/207/4 4/9/85 سازمان امور عشایری استان تهران رسید تغییرات ذیل بعمل آمده است: 1 صورتهای مالی سال های 83 و 84 به تصویب رسید. 2 محرم یارخانی به سمت بازرس اصلی و یزدان عرب سرهنگی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شده اند. رییس ثبت اسناد دماوند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی