اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 392588

شناسه ملی: 10320424150

تاریخ ثبت: 1389/09/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: شهر تهران اتوبان ستاری خ پیامبر بلوار مطهری پنجم شرقی پلاک 8 واحد 6

کد پستی: 1471953877

تاریخ تاسیس: 1389/09/23

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/09/23:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/3/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حامد خموشیان ش.ملی 006462XXXX و محسن نجاری ش.ملی 051998XXXX بترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. آقایان سعید طباطبایی اصل ش م 045281XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و نوید طباطبایی اصل ش م 045153XXXX بسمت رییس هییت مدیره و خانم الهام کمیلی ش م 006875XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 940506XXXX69213 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/3/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل بموضوع فعالیت شرکت الحاق ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز از قبیل قطعات و لوازم صنعتی، پزشکی، غیرپزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی، بهداشتی، آرایشی (در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم). پ 940506XXXX47884 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/01/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای نوید طباطبایی اصل به شماره ملی 045153XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای سعید طباطبایی اصل به شماره ملی 045281XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم الهام کمیلی به شماره ملی 006875XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم الهام کمیلی به شماره ملی 006875XXXX به سمت مدیر عامل 2 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران اتوبان ستاری خ پیامبر بلوار مطهری پنجم شرقی پلاک 8 واحد 6 کدپستی 147195XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید 3 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 06/03/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/01/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای رضا روستا به شماره ملی 206298XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای حامد خموشیان به شماره ملی 006462XXXX به عـنوان بازرس عـلی البدل برای یک سـال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 27/01/1393 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم الهام کمیلی به شماره ملی 006875XXXX و آقای نوید طباطبایی اصل به شماره ملی 045153XXXX و آقای سعید طـباطبایی اصل به شماره ملی 045281XXXX تا تاریخ 27/01/1393 در تاریخ 06/03/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 23/9/1389 تحت شماره 392588 و شناسه ملی 103204XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 23/9/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: کلیه عملیات مربوط به پیمانکاری صنعتی بصورت ای پی سی شامل مخازن نصب انواع سیستمهای لوله کشب کلیه عملیات بازرسی فنی کلیه عملیات مربوط به صادرات و واردات خرید و فروش ترخیص کلیه کالاهای مجاز از گمرکات کشور شرکت در مناقصات و مزایدات اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران سیدخندان خ جلفا ک فرخ سرشت پ 32 ـ کدپستی 154181XXXX . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به یکصد سهم 000/100 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/500/3 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 726640509 مورخ 17/9/1389 نزد بانک صادرات شعبه میدان فرهنگ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ خانم الهام کمیلی به شماره ملی 006875XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای نوید طباطبایی اصل به شماره ملی 045153XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای سعید طباطبایی اصل به شماره ملی 045281XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای سعید طباطبایی اصل به شماره ملی 045281XXXX به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ خانم الهام ضربعلیان به شماره ملی 006462XXXX به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای حامد خموشیان به شماره ملی 006462XXXX به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی