اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 436009

شناسه ملی: 10320855959

تاریخ ثبت: 1391/12/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: استان تهران شهرستان اسلامشهر بخش چهاردانگه شهر چهاردانگه شهرک صنعتی جنوب خیابان سهند خیابان الوند پلاک 3 طبقه همکف

کد پستی: 3319138461

تاریخ تاسیس: 1391/12/14

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/12/14:

100,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضای هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال تعیین گردیدند: آقای هاشم نجفی آشتیانی به شماره ملی 051979XXXX به سمت رییس هییت مدیره ، آقای نصراله نورایی آشتیانی به شماره ملی 051977XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ، آقای حمید رضا نجفی آشتیانی به شماره ملی 051981XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند. . حق امضا کلیه اوراق بهادار از قبیل چک ، سفته و اوراق تعهدآور و قرارداد های عقوداسلامی با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای یکی از 3 نفر اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . - آقای رضا حسین لو به شماره ملی 432154XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم بهاره مینایی به شماره ملی 001293XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . - روزنامه کثیرالانتشار جهان صنعت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد . پ 970718XXXX25973 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران - شهرستان اسلامشهر - بخش چهاردانگه - شهر چهاردانگه-شهرک صنعتی جنوب-خیابان سهند-خیابان الوند-پلاک 3 -طبقه همکف- کدپستی 331913XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 961026XXXX29633 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/15:

شرکت فوق در تاریخ 14/12/91 تحت شماره 436009 و شناسه ملی 103208XXXX9 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 14/12/91 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود. 1 موضوع شرکت: انجام کلیه خدمات تولیدی و تعمیراتی در امور برق پنوماتیک و هیدرولیک انعقاد قرارداد جهت انجام خدمات فنی پس از فروش با شرکتها و موسسات و انجام قراردادهای پیمانکاری مرتبط با موضوع شرکت خرید و فروش قطعات یدکی و صنعتی و شرکت در مناقصه ها و مزایده ها و انعقاد قرارداد با موسسات دولتی و غیردولتی و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ایجاد دفاتر نمایندگی و شعب در داخل و خارج از کشور. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران بزرگراه آیت اله سعیدی شهرک صنعتی چهارراه دانگه خ 5/23 الوند پلاک 3 کدپستی 331941XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به یکصد سهم 000/000/1 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام میباشد که مبلغ 000/000/35 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 362551043 مورخ 3/12/91 نزد بانک تجارت شعبه خیابان ایرانشهر جنوبی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای هاشم نجفی آشتیانی به شماره ملی 051979XXXX به سمت رییس هییتمدیره. 25 آقای نصراله نورایی آشتیانی به شماره ملی 051977XXXX به سمت نایب رییس هییتمدیره. 35 آقای حیمدرضا نجفی آشتیانی به شماره ملی 051981XXXX به سمت عضو هییتمدیره. 45 آقای حمیدرضا نجفی آشتیانی به شماره ملی 051981XXXX به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای یکی از 3 نفر اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علیالبدل: 18 آقای محمد قایمی به شماره ملی 342176XXXX به عنوان بازرس اصلی. 28 خانم مهرناز اثباتی به شماره ملی 006598XXXX به عنوان بازرس علیالبدل. پ 1625468 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی