اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/12/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 1 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/12/24

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/12/24:

5,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 24/12/1384 تحت شماره 266992 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: واردات و صادرات خرید و فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی و سایر فعالیتهای مجاز در ارتباط با موضوع شرکت 2 - مرکز اصلی شرکت: تهران- ناصر خسرو- ک امام جمعه- ساختمان رضا- ط 3 - واحد 10 3 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/5 ریال 4 - مدیران شرکت: مهدی مقدم به سمت رییس هییت مدیره- سجاد مقدم به سمت عضو هییت مدیره- سجاد مقدم به سمت مدیر عامل برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 5 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی