اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 240639

شناسه ملی: 10102813934

تاریخ ثبت: 1383/11/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/11/18

آدرس: تهران خ سرباز ک دهم

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/07/20:

130,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/06/13:

130,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه یادگاری به کد ملی 005520XXXX به سمت رییس هییت مدیره، خانم نگار حلال خور میرکلایی به کد ملی 002010XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای ابراهیم حلال خور میرکلایی به کد ملی 206074XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ حق امضا کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور و کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. آقای محسن سیدیی به کد ملی 007982XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای عباسعلی زارعی به کد ملی 043009XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ 960126XXXX46873 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/7/91 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: نوع حقوقی شرکت از بامسیولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره به تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ 000/000/130 ریال منقسم به 300/1 سهم 000/100 ریالی بانام که تماما پرداخت گریده است. ابراهیم حلال خورمیرکلایی به کد ملی 206074XXXX و جواد حامدی نیا به کد ملی 049333XXXX و فاطمه یادگاری به کد ملی 005520XXXX بسمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. محسن سیدیی به کد ملی 007041XXXX بسمت بازرس اصلی و مسعود عبدالملکی به کد ملی 007982XXXX بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. فاطمه یادگاری بسمت رییس هییت مدیره، جواد حامدی نیا بسمت نایب رییس هییت مدیره و ابراهیم حلال خورمیرکلایی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق بهادار و قراردادها و چکها و سفته ها و بروات و اسناد تعهدآور عقوداسلامی و اسناد عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/6/91 جواد حامدی نیا فرزند رمضانعلی به کد ملی 049333XXXX با پرداخت مبلغ 000/300/1 ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. ابراهیم حلال نورمیرکلایی به کد ملی 206074XXXX و فاطمه یادگاری به کد ملی 005520XXXX هرکدام با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت سهم الشرکه خود را به ترتیب به مبلغ 000/500/123 ریال و 000/200/5 ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/100 ریال به مبلغ 000/000/130 ریال افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 18/11/83 تحت شماره 240639 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: خرید و فروش تهیه و توزیع و واردات و صادرات کلیه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی و سایر اقلام مجاز بازرگانی اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و شرکت در مناقصات و مزایدات و اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی. 2 مرکز اصلی شرکت: تهران خ سرباز ک دهم پ 5/3 سرمایه شرکت: مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 100 ریال. 4 مدیران شرکت: آقای ابراهیم حلال خورمیرکلایی به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل و فاطمه یادگاری به سمت عضو و رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 5 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی