اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 6799

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/04/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: ارومیه بلوار امامت نبش صداقت

تاریخ تاسیس: 1383/04/27

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/09/13:

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره و فوق العاده مورخ 18/7/89 شرکت سهامی خاص کشت و صنعت آرزین آذر تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سرمایه تعهدی بمبلغ یک میلیون و سیصد هزار ریال برابر گواهی شماره 416 89/10702 12/8/89 و 332641/195 مورخ 18/8/89 بانک ملت به حساب شرکت واریز و اصل سرمایه بمبلغ دو میلیون ریال صددرصد پرداخت شده می باشد و ماده 5 اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. 2 ماده 31 اساسنامه تغییر و تعداد اعضای هییت مدیره از 4 نفر به 3 نفر کاهش یافت. 3 با استعفای خانم رویا فرجیان از عضو شرکت و هییت مدیره موافقت شد. 4 آقایان علاالدین آذرنو، سارماش آذر نو و خانم سانای آذرنو به سمت اعضای اصلی هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. 5 آقای سید ناصر صادقی به سمت بازرس اصلی و خانم افروز ولیزاده به سمت بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. 6 روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 7 سارماش آذرنو به سمت عضو و رییس هییت مدیره و سانای آذرنو به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره و علاالدین آذرنو به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل شرکت بمدت دو سال انتخاب شدند. 8 امضای کلیه اسناد مالی چکها قراردادها و اسناد تعهدآور به تنهایی با آقای علاالدین آذرنو مدیر عامل همراه با مهر شرکت خواهد بود. 9 نشانی شرکت در ارومیه به خیابان سرداران کوی خان باباخان ساختمان آریا پلاک 15 واحد یک تلفن 2243863 کدپستی 36194 57137 تغییر و انتقال یافت. 10 سرمایه شرکت از مبلغ دو میلیون ریال منقسم به یک هزار سهم دو هزار ریالی با نام بمبلغ یکصد و بیست میلیون ریال منقسم به شصت هزار سهم دو هزار ریالی با نام از محل واریز وجه نقد و از طریق صدور پنجاه و نه هزار سهم دو هزار ریالی با نام افزایش یافت و در نتیجه ماده 5 اساسنامه بشرح زیر تغییر و اصلاح شد: ماده پنج: سرمایه شرکت مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال می باشد که از شصت هزار سهم دو هزار ریالی با نام تشکیل یافته و صد درصد پرداخت شده است. 11 امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ 1/9/89 تکمیل شد. مسیول ثبت شرکتهای ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت سهامی خاص کشت و صنعت آرزین آذر که در تاریخ 27/4/83 تحت شماره 6799 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 3/5/83 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: 1 - احداث و بهره برداری و اداره کارخانجات و واحدهای تولیدی کشاورزی و صنعتی و دام و طیور و صنایع تبدیلی کشاورزی 2 - کشت و داشت و برداشت محصولات کشاورزی و باغی 3 - واردات ماشین آلات و دستگاهها و تجهیزات و انواع دام و طیور و مواد موردنیاز و مرتبط با اهداف شرکت 4 - صادرات فرآورده های داخلی و انجام هر نوع فعالیت مجاز و جانبی در رابطه با اهداف شرکت. 2 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: ارومیه بلوار امامت, نبش صداقت, پلاک 10 . 4 - سرمایه شرکت: مبلغ دو میلیون ریال منقسم به یک هزار سهم دو هزار ریالی بانام می باشد که سی و پنج درصد آن طی گواهی شماره 77/404 مورخه 14/2/83 بانک رفاه کارگران شعبه طالقانی ارومیه پرداخت شده است و بقیه در تعهد سهامداران می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: آقای علاالدین آذرنو به سمت عضو و رییس هییت مدیره و خانم رویا فرجیان به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره و خانم سانای آذرنو به سمت عضو هییت مدیره و آقای تایماز آذرنو به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب شدند. 6 - دارندگان حق امضا: امضای کلیه اسناد مالی, چکها, قراردادها و اسناد تعهدآور متفقا با مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت خواهد بود. 7 - اختیارات مدیرعامل: برابر مفاد اساسنامه و قانون تجارت دارای اختیارات قانونی می باشد. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: آقای سید ناصر صادقی به سمت بازرس اصلی و خانم افروز ولیزاده به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. مسیول ثبت شرکتهای ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی