اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 17897

شناسه ملی: 10100620417

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

کد پستی: 1987846116

آدرس: استان تهران منطقه 19 شهرستان شمیرانات بخش مرکزی شهر تجریش محله پسیان خیابان باغستان ششم خیابان شارستان هشتم پلاک 30 طبقه پنجم

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/09/25:

1,500,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/11/25:

6,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران منطقه 19 ، شهرستان شمیرانات ، بخش مرکزی ، شهر تجریش، محله پسیان ، خیابان باغستان ششم ، خیابان شارستان هشتم ، پلاک 30 ، طبقه پنجم کدپستی 198784XXXX تغییر یافت. پ 981213XXXX95363 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/03:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم فاطمه بهشتی شیرازی به.شماره ملی 004109XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای سعید محققی پیله رود به.شماره ملی 006005XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای سیدمحمد صادق بهبهانی به.شماره ملی 003908XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ آقای اسد اله کاوه مهر به شماره ملی 004351XXXX به عنوان عضو هییت مدیره و آقای خسرو بهبهانی شماره ملی 003980XXXX به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. ـ حق امضا اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا منفرد مدیرعامل محمد صادق بهبهانی یا رییس هییت مدیره خانم فاطمه بهشتی شیرازی با مهر شرکت معتبر می باشد.اوراق و نامه ها و اسناد عادی شرکت با امضا هر یک از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. مدیرعامل میتواند امضا اوراق و نامه ها و اسناد غیرتعهدآور را به شخص دیگری تفویض نماید. امضا شخص معرفی شده توسط مدیرعامل معتبر و نافذ می باشد. پ 980703XXXX66935 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی 1397 به تصویب رسید. ـ اعضای هییت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: ـ خانم مهندس فاطمه بهشتی شیرازی به شماره ملی 004109XXXX ـ آقای اسد اله کاوه مهر به شماره ملی 004351XXXX ـ آ قای سیدمحمد صادق بهبهانی به شماره ملی 003908XXXX ـ آقای سعید محققی پیله رود به شماره ملی 006005XXXX ـ آقای خسرو بهبهانی به شماره ملی 003980XXXX ـ آقای کیخسرو تقوی به شماره ملی 517986XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم اسکارلت سرکا به شماره ملی 005801XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 980703XXXX10775 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 29/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1396 به تصویب رسید. حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی 101002XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و خانم اسکارلت سرکا به شماره ملی 005801XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ 970515XXXX53846 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم فاطمه بهشتی شیرازی به شماره ملی 004109XXXX بسمت رییس هییت مدیره آقای سعید محققی پیله رود به شماره ملی 006005XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره آقای محمد صادق بهبهانی به شماره ملی 003908XXXX بسمت مدیرعامل آقای اسد الله کاوه مهر به شماره ملی 004351XXXX به عنوان عضو هییت مدیره آقای خسرو بهبهانی به شماره ملی 003980XXXX به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور برای شرکت با امضا منفرد مدیرعامل آقای محمد صادق بهبهانی و یا رییس هییت مدیره خانم فاطمه بهشتی شیرازی و مهر شرکت معتبر میباشد . اوراق و نامه ها و اسناد عادی شرکت بامضا هر یک از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد . مدیر عامل میتواند امضا اوراق و نامه ها و اسناد غیرتعهد آور مالی را به شخص دیگری تفویض نماید . امضا شخص معرفی شده توسط مدیرعامل معتبر و نافذ خواهد بود . پ 960529XXXX96112 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 95 به تصویب رسید. خانم فاطمه بهشتی شیرازی به شماره ملی 004109XXXX و آقای اسدالله کاوه مهر به شماره ملی 004351XXXX و آقای محمد صادق بهبهانی به شماره ملی 003908XXXX و آقای سعید محققی پیله رود به شماره ملی 006005XXXX و آقای خسرو بهبهانی به شماره ملی 003980XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی 101002XXXX0 به سمت بازرس اصلی و خانم اسکارلت سرکا به شماره ملی 005801XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . پ 960529XXXX59242 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/4/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی 101002XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و اسکارلت سرکا به شماره ملی 005801XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال 1394 به تصویب رسید. پ 950516XXXX54359 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: خیابان سهروردی شمالی نرسیده به چهارراه شهید بهشتی پلاک 473 طبقه سوم (بااحتساب همکف)کدپستی 156965XXXX انتقال یافت. پ 941216XXXX70133 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم فاطمه بهشتی شیرازی شماره ملی 004109XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای سعید محققی پیله رود شماره ملی 006005XXXX به سمت نایب رییس آقای محمد صادق بهبهانی شماره ملی 003908XXXX به سمت مدیرعامل آقای اسد اله کاوه شماره ملی 004351XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای خسرو بهبهانی شماره ملی 003980XXXX به سمت عضو هییت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا منفرد آقای محمد صادق بهبهانی مدیرعامل و یا خانم فاطمه بهشتی شیرازی رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. اوراق و نامه ها و اسناد عادی شرکت بامضا هر یک از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. مدیرعامل میتواند امضا اوراق و نامه ها و اسناد غیر تعهدآور مالی را به شخص دیگری تفویض نماید. پ 940607XXXX71159 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود زیان منتهی به سال 1393 به تصویب رسید اعضا هییت مدیره به قرارذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند: خانم فاطمه بهشتی شیرازی به شماره ملی 004109XXXX و آقای سعید محققی پیله رود به شماره ملی 006005XXXX و آقای محمد صادق بهبهانی به شماره ملی 003908XXXX و آقای اسد اله کاوه مهر به شماره ملی. و 004351XXXX وآقای خسرو بهبهانی به شماره ملی 003980XXXX روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ملی 101002XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و خانم اسکارلت سرکا به شماره ملی 005801XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. پ 940607XXXX72249 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/11/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه از مبلغ 300000000 ریال به مبلغ 15XXXXXXXX ریال منقسم به 150000 سهم دو هزار ریالی بانام از محل پرداخت نقدی سهامداران مبلغ 12XXXXXXXX ریال به موجب گواهی بانکی شماره 198000/2 مورخ 12/11/93 شعبه مرکزی بانک کار آفرین افزایش یافت و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا شد پ 931129XXXX87379 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حساب سود وزیان وترازنامه سال 1392 تصویب شد. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی فراز مشاور شناسه ملی 101002XXXX0 بسمت بازرس اصلی و آقای نریمان ایلخانی به شماره ملی 004734XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند پ 930603XXXX96854 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/04/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه بهشتی شیرازی به شماره ملی 004109XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای سعید محققی پیله رود به شماره ملی 006005XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد صادق بهبهانی به شماره ملی 003908XXXX به سمت مدیر عامل و آقای اسد اله کاوه مهر به شماره ملی 004351XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای خسرو بهبهانی به شماره ملی 003980XXXX به سمت عضو هییت مدیره گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا منفرد مدیر عامل (آقای محمدصادق بهبهانی) و یا رییس هییت مدیره (خانم فاطمه بهشتی شیرازی) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق و نامه ها و اسناد عادی شرکت با امضای هر یک از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1728843 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/06/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/6/90 محل شرکت به نشانی خ شهید بهشتی خ شهید صابونچی ک 8 پ 7 کدپستی 153373XXXX انتقال یافت و ماده 4 اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/05/05:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/4/90 شرکت مزبور که در تاریخ 1/5/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 89 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی 101002XXXX0 به سمت بازرس اصلی و نریمان ایلخانی به کد ملی 004734XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فاطمه بهشتی شیرازی به کد ملی 004109XXXX اسداله کاوه مهر به کد ملی 004350XXXX7 محمدصادق بهبهانی به کد ملی 003908XXXX خسرو بهبهانی به کد ملی 003980XXXX سعید محققی پیله رود به کد ملی 006005XXXX به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/4/90 فاطمه بهشتی شیرازی به سمت رییس هییت مدیره و سعید محققی پیله رود به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمدصادق بهبهانی به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا منفرد مدیر عامل و یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه ها با امضا هر یک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/4/89 شرکت مزبور که در تاریخ 3/5/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 88 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به سمت بازرس اصلی و نریمان ایلخانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فاطمه بهشتی شیرازی ـ اسداله کاوه مهر ـ محمدصادق بهبهانی ـ پریناز بهبهانی ـ سعید محققی پیله رود. به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/4/89 فاطمه بهشتی شیرازی به سمت رییس هییت مدیره و سعید محققی پیله رود به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمدصادق بهبهانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضا منفرد مدیرعامل و یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا هر یک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/05/16:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 6/12/88 شرکت مزبور که در تاریخ 27/4/89 واصل گردید: موسسه حسابرسی فراز مشاور به سمت بازرس اصلی و کیخسرو تقوی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/4/1387 شرکت مزبور که در تاریخ 1/5/1387 واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 86 به تصویب رسید. آقای کیخسرو تقوی به سمت بازرس اصلی و خانم اسکارت سرکا به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/11/86 و هییت مدیره مورخ 6/12/86 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/6 ریال بمبلغ 000/000/300 ریال منقسم به 000/150 سهم 000/2 ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ 000/000/294 ریال بموجب گواهش ماره 41878/2 مورخ 7/12/86 بانک کار آفرین شعبه مرکزی کد 8/2 پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 8/3/87 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 33805/32 مورخ 19/6/84 نام رییس هییت مدیره خانم فاطمه بهشتی شیرازی صحیح می باشد که اشتباهاً در آگهی مذکور فاطمه ثبتی شیرازی درج گردیده است که بدین وسیله اصلاح می گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/4/82 شرکت مزبور که در تاریخ 19/5/82 واصل گردید: 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 81 بتصویب رسید. 2 - آقای کیخسرو تقوی به سمت بازرس اصلی و خانم اسکارلت سرکا به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی