اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 5772

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/04/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/04/11

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1382/04/11:

156,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره کل پست بانک استان هرمزگان در تاریخ 11/4/82 تحت شماره 5772 دردفتر ثبت شرکتهای داخلی این اداره به ثبت رسیده و درتاریخ 21/4/82 ازلحاظ امضا ذیل امضا تکمیل گردیده ‚ خلاصه اساسنامه و شرکتنامه آن جهت اطلاع عموم به شرح زیر آگهی می گردد. 1 - موضوع شرکت: تامین مسکن کارکنان 2 - مرکز اصلی شرکت: بندرعباس‚ خیابان بهادر شمالی‚ اداره کل پست بانک استان هرمزگان 3 - مدت شرکت: ازتاریخ تاسیس به مدت 5 سال 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 156000000 ریال 5 - مدیران شرکت: احمد فرهمند به سمت رییس هییت مدیره‚ عبدالرحمن زادگل به سمت منشی هییت مدیره و منصور محسنی باغستانی به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل به اتفاق رییس هییت مدیره و منشی هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 6 - بازرسان شرکت: علیرضا احمدی منش به سمت بازرس اصلی و اسماعیل حجاری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی