اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 23361

شناسه ملی: 10100688229

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/06/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 8/5/91 به موجب احکام صادره مهدی گلی تدین به جای سیامک شیرزاد به نمایندگی از شرکت نصر معین پارسایان به عنوان عضو و رییس هییت مدیره و بهرام امینی پور به ک م 347982XXXX به جای محمدحسن ترابی به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه ای نصر معین ایرانیان به عنوان عضو هییت مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضا مدیر عامل با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مندرج در صورتجلسه در 7 بند به مدیر عامل تفویض شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی