اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 25035

شناسه ملی: 10190065358

تاریخ ثبت: 1392/06/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 3189773137

آدرس: تصفیه کرج شهر ماهدشت خیابان سرداران روبروی استخر آبشار

تاریخ تاسیس: 1392/06/17

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/06/17:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/11/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ـ شرکت به دلیل عدم فعالیت منحل گردید. ـ آقای کریم عسکرشاهی به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. ـ محل تصفیه کرج ـ شهر ماهدشت خیابان سرداران روبروی استخر آبشار کدپستی 318977XXXX تعیین گردید. ش 1813809 مسیول ثبت شرکتهای کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/17:

شرکت فوق در تاریخ 17/6/92 تحت شماره 25035 و شناسه ملی 101900XXXX8 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 17/6/92 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود. 1 موضوع شرکت:ارایه خدمات شارژ و فروش گازهای صنعتی (اکسیژن، استلین، آرگون و گاز کربنیک) خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاها و محصولات مجاز بازرگانی اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکهای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. در صورت نیاز اخذ مجوز از مراج ذیصلاح. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر کرج ماهدشت سرداران روبروی استخر آبشار پلاک 10 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال میباشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای کریم عسکرشاهی به سمت رییس هییتمدیره. 25 خانم فاطمه شاعری به سمت عضو هییتمدیره. 35 آقای کریم عسکرشاهی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. ش 1698552 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی