اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2560

شناسه ملی: 10860091289

تاریخ ثبت: 1382/07/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 18 نفر

کد پستی: 9817759837

آدرس: و فهیمه داوطلب کد ملی 3620383588

تاریخ تاسیس: 1382/07/19

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1382/07/19:

1,970,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 10/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:: 1 اعضای هییت مدیره به قرار ذیل میباشد: عبدالرحمن خدابنده شستان بشماره ملی 370135XXXX و ژوبین اسپید مهر بشماره ملی 006148XXXX و رضا حسینی بشماره ملی 093800XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال انتخاب شدند. : 2 صدیقه ندرت زهی بشماره ملی 359006XXXX به عنوان بازرس اصلی وزهرا پاپی زاده بشماره ملی 188202XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. : 3 روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 940818XXXX30930 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:: 1 سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: عبدالرحمن خدابنده شستان بشماره ملی 370135XXXX به سمت رییس هییت مدیره و اقای ژوبین اسپید مهر بشماره ملی 006148XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و رضا حسینی بشماره ملی 098300XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای 2 سال انتخاب شدند. : 2 کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضا اقای عبدالرحمن خدابنده شستان و با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا عبدالرحمن خدابنده شستان و با مهر شرکت معتبر است. ش 940818XXXX34872 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 17/05/91 که مدارک واصل گردیده: 1 ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید 2 ـ صدیقه ندرت زهی کد ملی 359006XXXX کدپستی 981775XXXX به عنوان بازرس اصلی و فهیمه داوطلب کد ملی 362038XXXX کدپستی 981775XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 ـ عبدالرحمن خدابنده شستان کد ملی 370135XXXX کدپستی 981775XXXX سید محمود افتخاری کد ملی 489836XXXX کدپستی 981775XXXX رضا حسینی کد ملی 093800XXXX کدپستی 917794XXXX اعضا هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. 4 ـ عبدالرحمن خدا بنده شستان رییس هییت مدیره. سید محمود افتخاری نایب رییس هییت مدیره. رضا حسینی مدیرعامل. رضا حسینی عضو هییت مدیره تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و اوراق عادی با امضا عبدالرحمن خدا بنده شستان و با مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت اسناد و املاک زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/09/17:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 06/09/90 که مدارک واصل گردیده: 1 روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید 2 صدیقه ندرت زهی کد ملی 359006XXXX کدپستی 981775XXXX به عنوان بازرس اصلی و ایمان سرابندی کد ملی 362215XXXX کدپستی 981774XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 عبدالرحمن خدا بنده شستان کد ملی 370135XXXX کدپستی 981775XXXX حجت حسینی کد ملی 093378XXXX4 کدپستی 917794XXXX رضا حسینی کد ملی 093800XXXX کدپستی 917794XXXX اعضا هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. 4 عبدالرحمن خدا بنده رییس هییت مدیره. حجت حسینی نایب رییس هییت مدیره. رضا حسینی مدیر عامل و عضو هییت مدیره تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و اوراق عادی با امضا عبدالرحمن خدا بنده شستان یا امضا رضا حسینی و با مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت اسناد و املاک زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/04/12:

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 2/4/87 که مدارک واصل گردیده: 1 - روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. 2 - آقای کاظم خیرخواه شستان به عنوان بازرس اصلی و خانم گلبهار خدابنده شستان به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 - آقای عبدالرحمن خدابنده شستان، فواد کریمی قلعه جوق، رضا حسینی، حجت حسینی اعضای هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. 4 - آقای عبدالرحمن خدابنده شستان رییس هییت مدیره و آقای فواد کریمی قلعه جوق نایب رییس هییت مدیره و آقای رضا حسینی مدیر عامل ، حجت حسینی عضو هییت مدیره تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضای عبدالرحمن خدابنده شستان و با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضای عبدالرحمن خدابنده شستان و با مهر شرکت معتبر است. 5 - ماده 31 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: تعداد اعضای هییت مدیره از سه نفر به چهار نفر افزایش یافت. رییس ثبت اسناد و املاک زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 25/7/86 که مدارک واصل گردیده: 1 ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. 2 ـ کاظم خیرخواه شستان به عنوان بازرس اصلی و گلبهار خیرخواه شستان به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 ـ آقای عبدالرحمن خدابنده شستان، فواد کریمی قلعه جوق، رضا حسینی اعضا هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. 4 ـ عبدالرحمن خدابنده شستان رییس هییت مدیره، فواد کریمی قلعه جوق نایب رییس هییت مدیره، رضا حسینی مدیرعامل برای مدت دو سال باقیمانده دوره قانونی تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضا عبدالرحمن خدابنده شستان و با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضا عبدالرحمن خدابنده شستان و با مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت اسناد و املاک زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 25524/2 ـ 30/7/84 در بند 3 و 4 آگهی آقای فواد کریمی قلعه جوق نایب رییس هییت مدیره اشتباهاً (فولاد) قیدشده که بدینوسیله اصلاح می گردد. رییس ثبت اسناد و املاک زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 6/6/84 که مدارک واصل گردیده: 1 -آقای کاظم خیر خواه شستان بازرس اصلی و گلبهارخدابنده شستان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند 2 -روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند 3 -عبد الرحمن خدابنده شستان رییس هییت مدیره , محمد امین پورمند نایب رییس هییت مدیره آقای مهدی احمدی مدیر عامل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند 4 -کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک سفته برات با امضا آقای عبد الرحمن خدابنده شستان با مهر شرکت و اوراق عادی با امضا عبد الرحمن خدابنده شستان و با مهر شرکت معتبر است . رییس ثبت اسناد و املاک زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/07/19:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت دره گل تفتان ( سهامی خاص) که در تاریخ 19/7/82 تحت شماره 2560 در این اداره به ثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: کلیه کارهای عمرانی شامل ساختمان راه ابنیه کلیه کارهای آبیاری و زهکشی شامل بندهای خاکی، سیل بند، بندهای سنگی و سیمانی و بتنی و احداث کانالهای آبرسانی کلیه کارهای تاسیس اتی و خدماتی کلیه کارهای برق رسانی و تیرگذاری خدمات بازرگانی شامل صادرات و واردات کالا 2 - مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود می باشد. 3 - مرکز اصلی شرکت: زاهدان بیست متری نسترن بلوک 37 طبقه سوم واحدشش. 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 1970000 ریال منقسم به 197 سهم 10000 ریالی با نام که تماما طی گواهی شماره 227/177 مورخه 25/25/82 بانک کشاورزی شعبه سه راه دانش پرداخت گردیده است. 5 - اولین مدیران شرکت: عبدالرحمن خدابنده رییس هییت مدیره و مدیر عامل احمد خدابنده نایب رییس و صدیقه ندرت زهی عضو هییت مدیره انتخاب شدند. 6 - دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و قراردادهای عقوداسلامی و بانکی با امضا عبدالرحمن خدابنده با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه های اداری با امضا عبدالرحمن خدابنده و مهر شرکت معتبر است. 7 - اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه شرکت و تبصره های ذیل آن می باشد. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: آقای کاظم خیرخواه بازرس اصلی خارج از شرکت گلبهار خدابنده بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. 9 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی