اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 132484

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1382/08/30:

1,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 30/8/82 علیرضا شیرازی ف احمد ش ش 2745 تهران باپرداخت 500000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به 1500000 ریال افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید علیرضا شیرازی بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و عبداله حسینی بسمت رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور باامضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی