اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 540

شناسه ملی: 10980106115

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 6961854721

آدرس: هییت تصفیه برای مدت شش ماه انتخاب گردید وآدرس محل تصفیه ایلام شهرستان دره شهر کوی طالقانی کوچه نگار و

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و سعید مرادخانی به شماره ملی 534994XXXX به سمت رییس تصفیه و خانم شهین شهبازی به شماره ملی 534994XXXX به سمت نایب رییس تصفیه و آقای محسن شهبازی به شماره ملی 042140XXXX به سمت عضو اصلی هییت تصفیه برای مدت شش ماه انتخاب گردید وآدرس محل تصفیه ایلام شهرستان دره شهر کوی طالقانی کوچه نگار و کدپستی 696185XXXX و شماره تماس 091851XXXX3 تعیین گردید. ش 950801XXXX99508 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دره شهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی