اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 981

شناسه ملی: 14000017948

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 25/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا اسلامی به کد ملی 467970XXXX و خانم زینب اسلامی به شماره ملی 467985XXXX و آقای عباس شمسی له درازی به کد ملی 465067XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای علیرضا اسلامی به کد ملی 467972XXXX و آقای سیدجوادرضوی به کد ملی 467029XXXX به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت چاپ آگهی شرکت تعیین گردیدند. ش 951102XXXX93418 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فارسان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/31:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 30/5/92 و هییت مدیره مورخه 31/5/92 شرکت مروارید تتیس پارس سهامی خاص شماره ثبت 981 فارسان شناسه ملی 140000XXXX8 تغییرات زیر حاصل گردید. 1 آقای غلامرضا اسلامی به کد ملی 467970XXXX به سمت مدیر عامل و خانم زینب اسلامی به کد ملی 467985XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای عباس شمسی له درازی به کد ملی 465067XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق اسناد بهادار بانکی از قبیل چک سفته برات و قراردادها با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 2 آقای علیرضا اسلامی به کد ملی 467972XXXX به سمت بازرس اصلی آقای سید جواد نوری شناسنامه به کد ملی 467029XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار ایل بختیاری جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. ش 201610XXXX119333XXXX رییس ثبت اسناد و املاک فارسان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی