اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 3391

شناسه ملی: 14003304416

تاریخ ثبت: 1391/12/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/12/22

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/22:

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت گاز اکسیژن نقش جهان با مسیولیت محدود که در تاریخ 22/12/91 شماره ثبت 3391 و شناسه ملی 140033XXXX6 روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید کثیرالانتشار محلی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تولید گازهای طبی و صنعتی (اکسیژن و ازت) پخش گازهای صنعتی CO 2 ، آرگون، استیلن، هلیوم، نیتروژن، (انجام مفاد موضوع در صورت لزوم پس از کسب مجوز از مراجع ذیربط امکانپذیر می باشد.) 2 مرکز اصلی شرکت: نجف آباد، کمر بندی جنوبی، فلکه فولاد شهر، سمت دادگستری، روبروی تقاطع اول سمت راست کدپستی 851111111 3 سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون ریال که تماماً پرداخت و تحویل مدیر عامل شرکت گردید. 4 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 5 مدیران و صاحبان امضا: آقای علی محمد محمدی قلعه سفیدی به شماره ملی 109169XXXX و کدپستی 851783XXXX به سمت رییس هییت مدیره، داود محمدی قلعه سفیدی به شماره ملی 108015XXXX و کدپستی 851783XXXX به سمت مدیر عامل شرکت و خانم مهری صادقیان به شماره ملی 193065XXXX و کدپستی 851783XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا علی محمد محمدی و با مهر شرکت معتبر می باشد. امضا ذیل ثبت در تاریخ 22/12/91 تکمیل شد. ش 102550XXXX110570XXXX مسیول ثبت شرکتهای نجف آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی