اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2334

شناسه ملی: 14006721243

تاریخ ثبت: 1396/02/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 17 نفر

کد پستی: 7931181183

آدرس: موجب نامه شماره 001925 مورخ 13/5/1397 و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/11/1396 مرکز اصلی شرکت کیان کوثر روا گستران با سهامی خاص به شماره ثبت 13789 از واحد ثبتی تهران به استان هرمزگان واحد ثبتی بندرعباس به نشانی خیابان بخش مرکزی دهستان تازیان روستا جمال احمدخیابان اصلی خیابان پارک طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1396/02/02

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/02/02:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/07:

به موجب نامه شماره 001925 مورخ 13/5/1397 و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/11/1396 مرکز اصلی شرکت کیان کوثر روا گستران با سهامی خاص به شماره ثبت 13789 از واحد ثبتی تهران به استان هرمزگان واحد ثبتی بندرعباس به نشانی خیابان بخش مرکزی دهستان تازیان ـ روستا جمال احمدخیابان اصلی ـ خیابان پارک طبقه همکف کدپستی 793118XXXX انتقال یافت و در این اداره تحت شماره 18590 به ثبت رسیده است و جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ش 971207XXXX11874 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره از سه نفر به چهار نفر افزایش یافت که در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده از بین سهامداران انتخاب می شوند، در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بنحو مذکور اصلاح گردید. ش 970330XXXX39158 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * محمد خاک رند با کد ملی 339035XXXX ، نجمه حسن زاده با کد ملی 339244XXXX ، محمد تابش با کد ملی 339028XXXX و امید مسلمی پطرودی با کد ملی 582980XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند * تیمور خورسنجابی با کد ملی 339118XXXX به سمت بازرس اصلی و هانا حامدی رودان با کد ملی 338048XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. * ش 970330XXXX97764 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *حسن اقبالی به سمت مدیرعامل(خارج از سهامداران) محمد خاک رند به سمت رییس هییت مدیره نجمه حسن زاده به سمت نایب رییس هییت مدیره محمد تابش به سمت عضو هییت مدیره امید مسلمی پطرودی به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند* *همچنین حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری و قراردادها منفردا با امضای محمد خاک رند(رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970330XXXX84941 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/03:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس دفتر مرکزی شرکت از اردبیل به هرمزگان ـ شهرستان بندرعباس ـ بخش مرکزی ـ دهستان تازیان ـ روستا جمال احمد ـ خیابان اصلی ـ خیابان پارک ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف با کدپستی 793118XXXX انتقال یافت، بدینوسیله ماده مربوطه در اساسنامه بنحو مذکور اصلاح گردید. * ش 970503XXXX68266 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آدرس دفتر مرکزی شرکت از پارس آباد به اردبیل- تازه شهر-کوچه تازه شهر- کوچه بیگ زاده- پلاک 2 - طبقه زیر زمین با کدپستی: 561468XXXX انتقال یافت، بدینوسیله ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 961121XXXX77566 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آدرس دفتر مرکزی شرکت از پارس آباد به اردبیل- تازه شهر-کوچه تازه شهر- کوچه بیگ زاده- پلاک 2 - طبقه زیر زمین با کدپستی: 561468XXXX انتقال یافت،و تحت شماره 13789 در این اداره به ثبت رسیدو بدینوسیله ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 961202XXXX95436 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - حسن اقبالی با کد ملی 146588XXXX و امید مسلمی پطرودی با کد ملی 582980XXXX و جمال تقی با کد ملی 005778XXXX به سمت اعضای اصلی برای مدت 2 سال هییت مدیره انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. - بازرسین شرکت آقایان منوچهر داداش زاده سیار به کد ملی 206461XXXX و مجید ضمیری به کد ملی 006081XXXX بترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 960914XXXX62366 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای جمال تقی به سمت رییس هییت مدیره. آقای امید مسلمی پطرودی به سمت نایب رییس هییت مدیره. آقای حسن اقبالی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و اسناد عادی و اداری منفرداً با امضای آقای حسن اقبالی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960914XXXX33489 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/02:

تاسیس شرکت سهامی خاص کیان کوثر روا گستران در تاریخ 02/02/1396 به شماره ثبت 2334 به شناسه ملی 140067XXXX3 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پایین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم و ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل ـ شهر پارس آباد ـ بازار ـ خیابان شهیدمطهری ـ کوچه مسجدجامع ـ پلاک 72 ـ طبقه اول ـ ـ کدپستی: 569175XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی که تعداد 100 سهم با نام می باشد که مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 95 , 712 مورخ 24/9/95 نزد بانک سپه شعبه شریعتی اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: 1 . آقای عزیز سیدموسوی آتشگاه به کد ملی 601958XXXX به عنوان رییس هییت مدیره. آقای کیوان فرهودی به کد ملی 504983XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره. خانم سعیده فرهودی به کد ملی 504979XXXX به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مهسا آقا غفاری به شماره ملی 145116XXXX به عنوان بازرس اصلی. خانم زینب کرامتی کرکرق به شماره ملی 146284XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند درروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 960202XXXX44844 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی