اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 29926

شناسه ملی: 10380451706

تاریخ ثبت: 1386/04/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/04/03

آدرس: مشهد ، بلوار فلسطین ، خیابان فلسطین 24 ،

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مهسا رضوی فارمد به کد ملی 094297XXXX به سمت رییس هییت مدیره وخانم مژگان محکی به کد ملی 094212XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علیرضا رضوی فارمد به کد ملی 094005XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند وحق امضای کلیه اوراق بهادار و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و یا با امضای منفرد نایب رییس هییت مدیره همراه بامهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. ش 950207XXXX31439 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 30/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - خانم ثریا رادمنش به شماره ملی 093759XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم ملیحه معین معنوی به شماره ملی 093737XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا رضوی فارمد به کد ملی 094005XXXX و خانمها مهسا رضوی فارمد به کد ملی 094297XXXX و مژگان محکی به کد ملی 094212XXXX برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش 950207XXXX52113 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 خانم مهسا رضوی فارمد به کد ملی 094297XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ خانم مژگان محکی به کد ملی 094212XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای علیرضا رضوی فارمد به کد ملی 940050889 به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل ـ 2 کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و یا با امضای منفرد نایب رییس هییت مدیره همراه با مهرشرکت دارای اعتبار خواهد بود. ش 950129XXXX92294 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 04/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای علیرضا رضوی فارمد 094005XXXX و مژگان محکی 094212XXXX و مهسا رضوی فارمد 094297XXXX 2 ـ ا ثریا رادمنش به کد ملی 093759XXXX و ملیحه معین معنوی به کد ملی 093737XXXX بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. 3 ـ روزنامه شهرآرا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 941211XXXX70382 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 2/2/91 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت، خانم ها ثریا رادمنش و ملیحه معین معنوی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال و آقای علیرضا رضوی فارمد و خانم ها مهسا رضوی فارمد و مژگان محکی بسمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 2/2/91 خانم مهسا رضوی فارمد بسمت رییس هییت مدیره و خانم مژگان محکی بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقا علیرضا رضوی فارمد بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای آقای علیرضا رضوی فارمد به همراه مهر شرکت و در صورت نبود ایشان با امضای خانم مژگان محکی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 2/4/1388 شرکت مزبور، با توجه به استعفای خانم مهسا رضوی فارمد از سمت مدیر عامل ی شرکت، آقای علیرضا رضوی فارمد به سمت مدیر عامل و خانم مهسا رضوی فارمد به سمت رییس هییت مدیره و آقای امین بهزادنیا به سمت عضو هییت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره تا تاریخ 27/5/89 انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت باامضای آقای علیرضا رضوی فارمد با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2/4/1388 ، شرکت مزبور نشانی شرکت به: کیلومتر 12 جاده آسیایی، پارک علم و فناوری خراسان، واحد 1/310 انتقال یافت. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/5/87 که در تاریخ 10/9/87 به این اداره وصول شده است تعداد اعضای هییت مدیره از 5 نفر به 3 نفر کاهش یافت لذا ماده 30 اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید و طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 27/5/87 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال 86 ، خانمها ثریا رادمنش و ملیحه معین معنوی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال و آقایان علیرضا رضوی فارمد و امین بهزادنیا و خانم مهسا رضوی فارمد به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/5/87 آقای علیرضا رضوی فارمد به سمت رییس هییت مدیره و آقای امین بهزادنیا به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم مهسا رضوی فارمد به سمت مدیرعامل شرک برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای آقای علیرضا رضوی فارمد به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 3/4/86 تحت شماره 29926 در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: 1 - ارایه خدمات مهندسی و مشاوره در زمینه سخت افزار و شبکه، نرم افزار، تحویل، تعمیر و نگهداری پشتیبانی و خدمات پس از فروش سخت افزارها و تجهیزات شبکه ها، وب گاه ها، نرم افزارها و فضاهای رایانه ای 2 - جذب و بکارگیری نیروی انسانی متخصص و کارآمد درحد مورد نیاز برای تولید، پشتیبانی و توسعه سیستمهای اطلاعاتی مورد نیاز شرکت 3 - طراحی، نصب، راه اندازی و پشتیبانی شبکه ها و پایگاه های اطلاع رسانی اینترنت (OPTIC-FIBER- LAN- WAN) فضاهای رایانه ای (SITE) و به هنگام سازی اطلاعات موجود در وب گاه ها و پرتالهای سازمانی 4 - تهیه طرحهای جامع فناوری اطلاعات، طرحهای توجیهی (فنی، اقتصادی)، طراحی، تدوین، بهینه سازی و اصلاح روشها، سیستم ها و ساختارهای سازمانی 5 - شناخت، تحلیل، طراحی، ساخت و مستندسازی سیستمهای نرم افزاری کاربرد تجاری و کاربرد خاص 6 - مشاوره و انجام نظارت بر طراحی، خرید و اجرای طرحهای سخت افزاری، نرم افزاری، انتخاب پیمانکاری و همچنین ارایه خدمات 7 - تامین و ارایه سخت افزار و نرم افزار ISP- INTERNET، مشاوره و پیاده سازی HOSTING 8 - پیمانکاری کلیه امور برق، طراحی و مشاوره، نصب، راه اندازی و نگهداری سیستمهای کنترل و ابزار دقیق PLC-DCS 9 - اخذ و اعطا نمایندگی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ تسهیلات بانکی از منابع مالی کشور و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی 2 - موسسین شرکت: محمد آقا رضوی فارمد و امیر رضا رضوی فارمد و علیرضا رضوی فارمد و مهسا رضوی فارمد و ملیکا احمدیان یزدی 3 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 4 - مرکز اصلی شرکت: مشهد، بلوار فلسطین، خیابان فلسطین 24 ، پلاک 17 5 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ کل سرمایه آن طی فیش شماره 391/466 حساب جاری شماره 6156 مورخه 16/3/86 بانک سپه شعبه فلسطین مشهد پرداخت گردیده است. 6 - اولین مدیران شرکت: آقایان علیرضا و محمد آقا و امیر رضا شهرت همگی رضوی فارمد و خانم مهسا رضوی فارمد و خانم ملیکا احمدیان یزدی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که آقای علیرضا رضوی فارمد به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد آقا رضوی فارمد به سمت نایب رییس و آقای امیر رضا رضوی فارمد به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. 7 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضا منفرد محمد آقا رضوی فارمد و در غیاب ایشان با امضای مشترک امیر رضا و علیرضا رضوی فارمد و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 8 - اساسنامه شرکت در 63 ماده و 14 تبصره به تصویب رسیده است. 9 - روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 10 - انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد. 11 - بازرس اصلی و علی البدل: خانم ثریا رادمنش به سمت بازرس اصلی و خانم ملیحه معین معنوی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی