اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10720285850

تاریخ ثبت: 1390/02/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/02/04

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/02/04:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/02/13:

موسسه فوق در تاریخ 04/02/1390 تحت شماره 633 و شناسه ملی 107202XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 04/02/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع موسسه: ارایه خدمات حمل و نقل مسافر درون شهری و بین شهری مبتنی بر سیستم Gps و av 1/2 مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی موسسه: 1 3 استان گیلان شهر رشت خیابان تختی کوچه کاسپین ساختمان شقایق. 4 سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران موسسه: 1 5 خانم مریم مرادی به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 خانم فریبا فدایی سیاه اسطلخی به سمت عضو هییت مدیره. 3 5 خانم فریبا فدایی سیاه اسطلخی به سمت مدیر عامل بمدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. رییس اداره ثبت اسناد و املاک رشت واحد ثبتی رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی