اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 406

شناسه ملی: 10610037538

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/02/25:

630,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/04:

آگهی تغییرات شرکت دو هزار وسی مرغداری صدف قروه شرکت تعاونی به شماره ثبت 406 و شناسه ملی 106100XXXX8 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/02/1399 بنابر نامه اداره محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان دهگلان به شماره 723/6 مورخ 24/03/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اساسنامه جدید تعاونی در 52 ماده و 41 بند و 32 تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب نامه شماره 956/2 1/3/90 اداره تعاون شهرستان قروه و صورتجلسات پیوستی تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمده است. 1 آقای سید کریم رضوی مجد از رییس هییت مدیره شرکت استعفا و بجای ایشان آقای پژمان قدمی به سمت رییس هییت مدیره شرکت معرفی گردید و کلیه اسناد و اوراق بهادار و عقوداسلامی از قبیل چک و سفته و برات با امضا متفق رییس هییت مدیره پژمان قدمی و مدیر عامل (جمال قدمی) و مهر تعاونی معتبر است و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا متفق نایب رییس فراست رضوی مجد و مدیر عامل و مهر تعاونی معتبر است. ثبت اسناد قروه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

در شرکت تعاونی 2030 مرغداری گوشتی صدف به شماره ثبت 632 ـ 5/10/84 و شناسه ملی 106100XXXX8 در دفتر ثبت شرکتهای این اداره به موجب نامه شماره 354/2 ـ 30/1/90 اداره تعاون شهرستان قروه و صورتجلسات پیوستی تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمده است. 1 ـ افزایش تعداد سهام شرکت تعاونی از 70 سهم 000/450 ریال به 700 سهم 000/900 ریال که از محل این افزایش تعداد سهام و ارزش اسمی سهام سرمایه شرکت از مبلغ 000/150/3 ریال به 000/000/630 ریال تغییر یافت. ثبت اسناد قروه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

در شرکت تعاونی 2030 مرغداری گوشتی صدف به شماره ثبت 623 ـ 5/10/84 و شناسه ملی 106100XXXX8 در دفتر ثبت شرکتهای این اداره به موجب نامه شماره 288/2 ـ 25/1/90 اداره تعاون شهرستان قروه و صورتجلسات پیوستی تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمده است. 1 ـ آقایان فرهنگ قدمی، سید حسین رضوی مجد و خانم نظیفه قدمی از شرکت خارج و آقایان پژمان قدمی و سید کریم رضوی مجد و خانم شیدا قدمی به عضویت شرکت درآمدند. 2 ـ دفتر مرکزی شرکت از قروه، خ. پروین اعتصامی شرقی 5 به دهگلان خ. آزادی کوچه امین منزل قربانعلی قدمی کدپستی 666711XXXX انتقال یافت. 3 ـ آقای جمال قدمی به عنوان مدیرعامل و منشی شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردید و آقایان سید کریم رضوی مجد به عنوان رییس هییت مدیره، پژمان قدمی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و فراست رضوی به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند ضمناً کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت و عقوداسلامی و بانکی با امضا متفق رییس هییت مدیره و مدیرعامل شرکت و مهر تعاونی معتبر است و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا متفق نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و مهر تعاونی معتبر است. 4 ـ انتخاب سید ابراهیم رضوی مجد به عنوان بازرس اصلی و خانم شیدا قدمی به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 5 ـ تصویب تراز آزمایش 9 ماهه اول سال 89 . ثبت اسناد قروه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

در شرکت تعاونی 2030 مرغداری گوشتی صدف به شماره ثبت 632 5/10/86 ثبت شده در دفتر ثبت شرکتهای این اداره به موجب نامه شماره 3685/2 17/6/89 و صورتجلسات پیوستی تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمده است: 1 خروج از عضو آقایان عباس و محمد کرمی و خانم اعظم فعله گری و پذیرش عضو سیدابراهیم رضوی و سیدحسین رضوی مجد و اکرم لشگری بدون تغییر در تعداد و ارزش اسمی سهام 2 سیدحسین رضوی مجد به عنوان (رییس هییت مدیره)، سیدابراهیم رضوی مجد به عنوان (نایب رییس هییت مدیره) و آقای جمال قدمی به عنوان (منشی و مدیر عامل ) شرکت انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور شرکت و عقود بانکی و غیره پس از تصویب هییت مدیره با امضای متفق مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای متفق نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدت خدمت هییت مدیره 3 سال و مدیر عامل 2 سال می باشد. 3 اکرم لشگری به عنوان بازرس اصلی و نظیفه قدمی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی می باشد. 4 روزنامه کثیرالانتشار سیروان به عنوان ناشر آگهی های شرکت انتخاب گردیدند. ثبت اسناد قروه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی