اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 2287

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/04/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/04/20

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت طنین پژواک زاگرس (بامسئولیتمحدود) تحت شماره ‏‏2287 در تاریخ 20/4/1386 در این اداره به ثبت رسیده و ‏شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میشود: ‏ ‏1ـ نام شرکت: طنین پژواک زاگرس (بامسئولیتمحدود). ‏ ‏2ـ موضوع شرکت: طراحی و ساخت واحدهای مسکونی و غیر ‏مسکونی ـ سدسازی ـ راهسازی ـ تولید قطعات پیشساخته بتونی ‏ـ اجرای فنداسیون ـ محوطهسازی ـ جدولسازی ـ آسفالتکاری و ‏احداث شوسه ـ آرماتوربندی ـ رنگآمیزی ـ قالببندی و ‏شمعکوبی ـ سرکوبی ـ اجرای تأسیسات ساختمانی ـ تولید و ‏توزیع تیرچه بلوک ـ تیر بتونی برق ـ انواع لولههای بتونی ـ ‏تسطیح اراضی ـ اجرا و ساخت اسکلت فلزی ـ داربستبندی ـ ‏دکلبندی ـ مفصلبندی ـ اسکلهسازی ـ صادرات و واردات ـ ابنیه ‏ـ تفکیک اراضی انجام امور تحقیقاتی و کارشناسی ـ اخذ و ‏واگذاری نمایندگی از کشور ـ تهیه، تولید و توزیع انواع مصالح ‏ساختمانی ـ اجرا کلیه عملیات خاکی ـ عملیات ساختمانی سیویل ‏سازه ـ کلیه کارهای ساختمانی اعم از چوبی ـ سنگی و بتونی ـ ‏کلیه کارهای راه ـ بزرگراهها ـ راههای اصلی فرعی ـ باند فرودگاه و ‏کلیه کارهای نظیر آن. ‏ ‏3ـ سرمایه شرکت: یک میلیون ریال که تماماً از طرف شرکاء ‏پرداخت گردیده. ‏ ‏4ـ مرکز اصلی شرکت: شهرستان ایذه ـ خ محمدرسولالله ـ ‏کوچه شهید نوروزی. ‏ ‏5ـ مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود میباشد. ‏ ‏6ـ اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه خواهد بود. ‏ ‏7ـ مدیران شرکت: آقای محمد سعادت ورنو سفادرانی به ‏سمت مدیرعامل آقای وهاب مهدیه و رئیس هیئتمدیره و آقای ‏محمد خلیل پرکان به سمت نائبرئیس هیئتمدیره برای مدت دو ‏سال تعیین و انتخاب شدند. ‏ ‏8ـ دارندگان حق امضاء: حق امضای اوراق و اسناد تعهدآور از ‏جمله (چک سفته بروات قراردادها و غیره) با امضاء وهاب مهدیه ‏همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ‏ ‏9ـ بازرسین عبارتند از: بازرس اصلی بازرس علیالبدل برای ‏یک سال مالی انتخاب شدند. ‏ ‏10ـ روزنامه جهت درج آگهی شرکت تعیین شد. ‏ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ایذه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی