اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 3933

شناسه ملی: 10380651542

تاریخ ثبت: 1392/05/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

آدرس: 13 استان خراسان رضوی شهر مشهد شهرک ثامن کوچه شهید محور 13

تاریخ تاسیس: 1392/05/13

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/13:

موسسه فوق در تاریخ 13/5/1392 تحت شماره 3933 و شناسه ملی 103806XXXX2 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 13/5/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع موسسه: مشاوره و وکالت در امور حقوقی و کیفری و خانواده و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 2 مدت موسسه: ازتاریخ ثبت تا تاریخ 31/3/1394 3 مرکز اصلی موسسه: 13 استان خراسان رضوی شهر مشهد شهرک ثامن کوچه شهید محور 13 پ 104 4 سرمایه موسسه: ندارد. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور زسمی و بانکی از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها عقود اسلامی با امضای آقای مرتضی انفرادی همراه با مهر موسسه معتبر خواهدبود. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. ش 1690288 اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی