اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 336815

شناسه ملی: 10103772452

تاریخ ثبت: 1387/09/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/01/20

تاریخ تاسیس: 1387/09/20

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران خ ولیعصر بالاتر از خ وحید دستگردی ک ناصری

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/10/09:

20,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/08/06:

10,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/09/20:

100,000,000 ریال

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال تعیین گردیدند: آقای سعید جعفری به شماره ملی 291906XXXX به سمت رییس هییت مدیره شرکت کارکالا سرمایه بامسیولیت محدود به شناسه ملی 101025XXXX0 به نمایندگی خانم نسترن نجفیان با شماره ملی 216250XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل ـ آقای امیر فدوی به شماره ملی 280281XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و چکها و سفته ها و اسناد رسمی و تعهدآور و قراردادها با امضا سعید جعفری (رییس هییت مدیره) یا نسترن نجفیان (مدیرعامل) منفرداً و با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا رییس هییت مدیره یا مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ آقای علیرضا ربیعی گودرزی با شماره ملی 186134XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم گیسو صیاد نورمحمدی با شماره ملی 264007XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ 980721XXXX84440 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 31 اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: شرکت به وسیله هییت مدیر ای مرکب از حداقل 3 نفر و حداکثر 4 نفر که بوسیله مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد. هییت مدیره کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند. تبصره: انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بلامانع است. پ 980701XXXX66611 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مریم وثوق منش با شماره ملی 006955XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا ربیعی گودرزی با شماره ملی 186134XXXX به سمت بازرس علی البدل به اتفاق آرا برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ 971124XXXX20787 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/25:

آگهی تغییرات شرکت نور اندیشان روز آمد سهامی خاص به شماره ثبت 336815 و شناسه ملی 101037XXXX2 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به 29/12/1396 مورد تصویب قرار گرفت.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارت ذیل در حیطه اختیارات هییت مدیره به ماده 40 الحاق گردد: رهن و وثیقه قراردادن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول نزد بانکها یا موسسات مالی و اعتباری در قبال اخذ هر نوع وام و اعتبار و تسهیلات و تعهدات به نفع خود یا اشخاص ثالث و قبول تعهدات و ضمانت اشخاص ثالث وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 970510XXXX30522 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی محمدزاده به شماره ملی 492952XXXX نماینده شرکت کار کالا سرمایه به شناسه ملی 101025XXXX0 به سمت رییس هییت مدیره و آقای سعید جعفری شماره ملی 291906XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و چکها و سفته ها و اسناد رسمی و تعهدآور و قراردادها با امضا آقای مهدی محمدزاده (رییس هییت مدیره) به اتفاق آقای سعید جعفری (مدیرعامل) و با مهر شرکت ـ اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا رییس هییت مدیره یا مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 970122XXXX34398 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نشانی شرکت به استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-ولیعصر-خیابان ولیعصر-خیابان شهید مهندس سعید ناصری-پلاک 82 -طبقه سوم-واحد شرقی کدپستی 196861XXXX تغییر یافت. پ 961221XXXX04118 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سرمایه شرکت از مبلغ 1XXXXXXXX00 ریال به مبلغ 2XXXXXXXX00 ریال منقسم به 150000 سهم با نام و 50000 سهم بی نام 100000 ریالی ازطریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 961109XXXX17310 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 30/12/1395 به تصویب رسید. پ 960723XXXX13956 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مریم وثوق منش با کد ملی 006955XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم الهام آقا بابایی با کد ملی 008059XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ 960614XXXX16461 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کار ـ کالا ـ سرمایه بامسیولیت محدود بشماره شناسه ملی 101025XXXX0 به نمایندگی آقای مهدی محمد زاده کد ملی 492952XXXX و آقای سعید جعفری به کد ملی 291906XXXX به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت تعیین گردید. پ 950226XXXX54446 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:شرکت کار کالا سرمایه شناسه ملی 101025XXXX0 با نمایندگی مهدی محمد زاده به شماره ملی 492952XXXX به سمت رییس هییت مدیره و سعید جعفری به شماره ملی 291906XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد بهادار و چکها و سفته ها و اسناد رسمی و تعهدآور و قراردادها با امضا آقای مهدی محمد زاده (رییس هییت مدیره) باتفاق آقای سعید جعفری (مدیر عامل) و با مهر شرکت - اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا رییس هییت مدیره یا مدیر عامل منفردا و با مهر شرکت معتبرمی باشد. پ 950205XXXX56379 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 7XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 1XXXXXXXX00 ریال منقسم به 50000 سهم با نام و 50000 بی نام 100000 ریالی از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 940917XXXX84931 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/4/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال 1393 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا با شماره شناسه ملی 109800XXXX9 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهداد حساب آریا با شناسه ملی 103208XXXX6 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 940521XXXX50931 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/13:

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/1/93 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 28/12/92 به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا شناسه ملی 109800XXXX9 به سمت بازرس اصلی و آقای جواد هاشمی به کد ملی 005384XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کار کالا سرمایه شناسه ملی 101025XXXX0 و آقای سعید جعفری به شماره ملی 291906XXXX پ 1819592 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/13:

به استناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 27/1/93 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کار کالا سرمایه شناسه ملی 101025XXXX0 با نمایندگی آقای مهدی محمدزاده به شماره ملی 492952XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای سعید جعفری به شماره ملی 291906XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و اسناد رسمی و عقود اسلامی با امضا آقای مهدی محمدزاده (رییس هییت مدیره) باتفاق آقای سعید جعفری (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا رییس هییت مدیره یا مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1819595 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/6/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 91 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شناسه ملی 109800XXXX9 به عنوان بازرس اصلی و آقای جواد هاشمی به شماره ملی 005384XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ 1724320 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/12/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا شناسه ملی 109800XXXX9 به سمت بازرس اصلی و جواد هاشمی کد ملی 005384XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ 1693117 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/07/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید جعفری به شماره ملی 291906XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت کار کالا سرمایه بامسیولیت محدود با نمایندگی آقای مهدی محمدزاده به سمت رییس هییت مدیره و آقای سعید جعفری به شماره ملی 291906XXXX به سمت مدیرعامل. 2 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و چکها و سفته ها و اسناد رسمی و تعهدآور و قراردادها با امضای مهدی محمدزاده رییس هییت مدیره به اتفاق سعید جعفری مدیرعامل با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای رییس هییت مدیره یا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 27/08/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/07/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 28/12/1390 به تصویب رسید. در تاریخ 27/08/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/02/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعیِد جعفری به شماره ملی 291906XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت کار کالا سرمایه بامسیولیت محدود با نمایندگی آقای حمیدرضا علی عسگری به سمت رییس هییت مدیره و آقای سعید جعفری به شماره ملی 291906XXXX به سمت مدیرعامل. 2 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و چکها و سفته ها و اسناد رسمی و تعهدآور و قراردادها با امضای رییس هییت مدیره و مدیرعامل متفقا و با مهر شرکت اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای هریک از اعضای هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 09/03/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/02/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ مواد 44 , 31 به شرح صورتجلسه اصلاح گردیدند. در تاریخ 09/03/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/03/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/02/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 خانم مریم وثوق منش به شماره ملی 006955XXXX به عنوان بازرس اصلی، خانم سارا مرتضایی فر به شماره ملی 008099XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 11/02/1393 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید جعفری به شماره ملی 291906XXXX و شرکت کار کالا سرمایه با مسیولیت محدود به شماره ثبت 215987 با نمایندگی آقای حمیدرضا علی عسگری تا تاریخ 11/02/1393 . در تاریخ 09/03/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/11/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تولید و واردات و توزیع دارو و فرآورده های فوریتی و تک نسخه ای و داروهای خاص و محصولات بهداشتی و آرایشی شیمیایی و داروهای رژیمی و مکمل های گیاهی پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت و آموزش پزشکی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی فرمولاسیون دارو و محصولات بهداشتی و آرایشی پیمان مدیریت با تولیدکنندگان و فروشندگان در تاریخ 03/12/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/3/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امیر فدوی به شماره ملی 280281XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سعید جعفری به شماره ملی 291906XXXX به سمت عضو هییت مدیره و شرکت کار کالا سرمایه با مسیولیت محدود با نمایندگی آقای حمیدرضا علی عسگری به سمت رییس هییت مدیره و آقای سعید جعفری به شماره ملی 291906XXXX به سمت مدیر عامل . 2 کلیه اوراق و اسناد بهادار و چکها و سفته ها و اسناد رسمی و تعهدآور و قراردادها با امضای رییس هییت مدیره و مدیر عامل متفقا و با مهر شرکت اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای هر یک از اعضای هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 11/4/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/04/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/3/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 خانم مریم وثوق منش به شماره ملی 006955XXXX به عنوان بازرس اصلی، خانم سارا مرتضایی فر به شماره ملی 008099XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 25/3/92 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیر فدوی به شماره ملی 280281XXXX و آقای سعید جعفری به شماره ملی 291906XXXX و شرکت کار کالا سرمایه با مسیولیت محدود به شماره ثبت 215987 با نمایندگی آقای حمیدرضا علی عسگری تا تاریخ 25/3/92 . در تاریخ 11/4/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/02/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/12/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد دل آرام به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/87 به تصویب رسید در تاریخ 18/2/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1/4/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضای هییت مدیره تا تاریخ 1/4/90 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیر فدوی و آقای سعید جعفری و شرکت کار کالاسرمایه با مسیولیت محدود به شماره ثبت 215987 با نمایندگی آقای حمیدرضا علی عسگری تا تاریخ 1/4/90 . 2 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امیر فدوی بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سعید جعفری بسمت عضو هییت مدیره و شرکت کار کالا سرمایه با مسیولیت محدود با نمایندگی آقای حمیدرضا علی عسگری بسمت رییس هییت مدیره و آقای سعید جعفری بسمت مدیرعامل. 3 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی و اوراق و سایر نامه های عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 7/5/88 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/02/15:

پیرو آگهی تغییرات به شماره 662 ت 32/88 22/1/88 در خصوص شرکت نوراندیشان روزآمد سهامی خاص به شماره ثبت 336815 اعلام میدارد که خدیجه الماسی راد به سمت بازرس اصلی صحیح می باشد که مراتب بدینوسیله اصلاح می گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/1/88 شعبه ای از شرکت در جزیره کیش به نشانی روبروی بازار پردیس یک ویلاهای فردوس 2 واحد 3/2 تاسیس گردید. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزادکیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 18/12/1387 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 نوع شرکت از با مسیولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. 1 1 اساسنامه شرکت مشتمل بر 64 ماده به تصویب رسید. 2 1 سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/2 ریال منقسم به بیست هزار سهم 000/100 ریالی که تعداد بیست هزار سهم با نام می باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. 3 1 اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیر فدوی به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای سعید جعفری به سمت عضو هییت مدیره، شرکت کار کالا سرمایه با مسیولیت محدود با نمایندگی آقای مهدی محمدزاده به سمت رییس هییت مدیره، آقای سعید جعفری به سمت مدیر عامل ، 4 1 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی و اوراق و سایر نامه های عادی و اداری شرکت با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. 5 1 خانم خدیجه الماسی به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد معتمدی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 6 1 روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. در تاریخ 22/01/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 20/9/1387 تحت شماره 336815 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 20/9/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: تهیه و واردات و توزیع دارو و فرآورده های فوریتی تک نسخه ای پس از اخذ مجوز واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و تسهیلات بانکی فرمولاسیون دارو و محصولات بهداشتی و آرایشی و خدمات پژوهشی در زمینه دارو و محصولات بهداشتی و آرایشی و پیمان مدیریت با تولید کنندگان و فروشندگان و انجام کلیه امور مربوط به فعالیتهای بازرگانی دارو، داروهای خاص و فوریتی و تک نسخه ای پس از اخذ مجوز. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولیعصر ـ بالاتر از خ وحید دستگردی ـ ک ناصری ـ پ 82 ـ واحد 6 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای سعید جعفری به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای امیر فدوی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای سعید جعفری به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رییس هییت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی