اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 4236

شناسه ملی: 10630116581

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/07/28:

530,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/03/31:

470,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/07/1393 و منضم به نامه های شماره 311/19/94 مورخ 17/1/94 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمان و 336180 مورخ 13/12/93 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اساسنامه جدید در 57 ماده و 32 تبصره به تصویب رسید. ش 940228XXXX34266 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1393/03/31 و منضم به نامه های شماره 93/19/18835 ص مورخ 93/11/14 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمان و 282461 مورخ 93/1022 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدمهدی حاتمی به شماره ملی 299159XXXX به سمت مدیرعامل آقای محمدرضا شهابی به شماره ملی 313115XXXX به سمت رییس آقای محمدمهدی اشرفی به شماره ملی 299217XXXX به سمت نایب رییس آقای محسن هجینی پور به شماره ملی 299287XXXX به سمت منشی هییت مدیره آقای علی قاسم پور به شماره ملی 317971XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره آقای محمدمهدی حاتمی به شماره ملی 299159XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره کلیه قراردادها، اوراق مالی و اسناد تعهدآور بانکی و غیره (اعم از برات، سفته، چک) و سایر اوراق بهادار تعاونی پس از تصویب هییت مدیره با امضای ثابت مدیرعامل تعاونی و به انضمام یک از دو نفر از اعضای هییت مدیره آقای محمدرضا شهابی و یا آقای محمدمهدی اشرفی و مهر تعاونی اعتبار دارد و کلیه مدارک عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و مهر تعاونی قابل قبول و معتبر است. ش 940319XXXX76146 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/3/1393 و منضم به نامه های شماره 93/19/18835 ص مورخ 14/11/1393 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمان و 282461 مورخ 93/1022 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعضا هییت هییت مدیره بشرح ذیل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند: ـ آقای محمد مهدی حاتمی به شماره ملی 299159XXXX ـ آقای محمدرضا شهابی به شماره ملی 313115XXXX ـ آقای محمدمهدی اشرفی به شماره ملی 299217XXXX ـ آقای محسن هجینی پور به شماره ملی 299287XXXX ـ علی قاسم پوربه شماره ملی 317971XXXX به عنوان اعضا اصلی و آقای حسن انجم شعاع به شماره ملی 299303XXXX و آقای کیهان علیزاده به شماره ملی 124992XXXX به عنوان اعضا علی البدل ـ آقای حسین شاه حیدری پور به شماره ملی 317967XXXX به عنوان بازرس اصلی آقای محمدجواد سیستانی نژاد به شماره ملی 318981XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ صورتهای مالی منتهی به 1392/12/29 به تصویب رسید. ـ اعضای تعاونی از 46 نفر به 47 نفر و سرمایه تعاونی از 4600000 ریال به 470000000 ریال و تعداد سهام از 4600 سهم به 470000 سهم افزایش پیدا نمود. ش 940319XXXX50103 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/7/1393 و منضم به نامه های شماره 93/19/18835 ص مورخ 14/11/93 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمان و 282461 مورخ 93/1022 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعضا تعاونی از 47 نفر به 53 نفر و سرمایه تعاونی از 470000000 ریال به 530000000 ریال افزایش پیدا نمود و تعداد سهام از 470000 سهم به 530000 سهم افزایش پیدا نمود. ش 940319XXXX52235 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی