اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 237

شناسه ملی: 10720038765

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 -سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل می باشد. آقای جهاندار اسدی تمرین بشماره ملی 267769XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل.و خانم زهرا دانشمندی عزیز بشماره ملی 267757XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 2 -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و نامه های عادی و اداری با امضا آقای جهاندار اسدی تمرین بشماره ملی 267769XXXX مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . ش 970215XXXX29619 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری صومعه سرا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 01/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جهاندار اسدی تمرین بشماره ملی 267769XXXX وخانم زهرا دانشمندی عزیز بشماره ملی 267757XXXX وآقای علی اسدی تمرین بشماره ملی 267001XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 -آقای داریوش خدا دوست پشتمساری بشماره ملی 267789XXXX به سمت بازرس اصلی وآقای ایرج رفیع نژاد واقعه دشتی به شماره ملی 267908XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 -روزنامه کثیرالانتشار نقش قلم جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 970215XXXX17892 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری صومعه سرا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/06:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی و هییت مدیره مورخ 4/4/92 شرکت تولیدی مرغ درخشان کوده ( سهامی خاص) شماره ثبت 237 شناسه ملی 107200XXXX5 تصمیمات زیر در شرکت مزبور اتخاذ گردید 1 آقا جهاندار اسدی تمرین کد ملی 267769XXXX9 خانم زهرا دانشمندی عزیزی کد ملی 267757297 و آقای علی اسدی تمرین کد ملی 267001XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 آقای داریویش خدادوست پشتمساری کد ملی 267789XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای ایرج رفیع نژاد واقعه دشتی کد ملی 267908XXXX0 به عنوان بازرس علی البدل یک سان ملی انتخاب گردیدند. 3 آقای جهاندار اسدی تمرین به سمت رییس هییت مدیره با حفظ سمت مدیر عامل و خانم زهرا دانشمندی عزیز به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای علی اسدی تمرین به عنوان منشی انتخاب و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات قراردادها و عقود اسلامی و بطور کلی هر قراردادی که برای شرکت امور تعهد نماید و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره با حفظ سمت مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ 6/5/92 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و مورد تایید و امضا قرار گرفت ش 734270XXXX111707XXXX رییس ثبت صومعه سرا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی