اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 376696

شناسه ملی: 10320265045

تاریخ ثبت: 1389/03/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران خ آفریقا خ هاتفی شرقی ک رفیع بن بست شبنم

تاریخ تاسیس: 1389/03/18

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/03/18:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 18/3/89 تحت شماره 376696 و شناسه ملی 103202XXXX5 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 18/3/89 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: انجام و عرضه خدمات فنی و تخصصی مشاوره ای و پیمانکاری شامل خدمات و مطالعات در مراحل شناسایی و توجیه فنی و اقتصادی کلیه طرح ها تهیه نقشه های ساختمانی و تاسیساتی و مدارک و مشخصات اجرایی طرح ها نظارت فنی بر حسن اجرا و انجام خدمات مشاوره ای مربوط به دوره بهره برداری طرح ها در زمینه های شهرسازی و ساختمان و سازه های مختلف و پیمانکاری و اجرای کلیه پروژه های ساختمانی اعم از فلزی بتنی اجرای سنگی چوبی به انضمام تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی مرتبط کلیه پروژه های راه سازی نظیر جاده های اصلی و فرعی و بزرگراه ها بانضمام ابنیه فنی مرتبط و کلیه ابنیه های سنگین فلزی بتنی اعم از پلها مخازن آب سیلوها کانالهای انتقال آب شمع کوبی و شمع ریزی پی ها و فوندانسیون های خاص تزریق سیمان و کلیه پروژه های آماده سازی و محوطه سازی و مقاوم سازی و بازسازی ساختمان و ابنیه های موجود و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه های مطالعه و اجرای طرحها سرمایه گذاری و مشارکت در واحدهای تولیدی خدماتی خدمات مجاز صنعتی و اتوماسیون و ساختمان ها و تاسیسات شهری پروژه های عمرانی بزرگ و کوچک دولتی و خصوصی انجام اقدامات و عملیات مجاز ضروری جهت تامین هر نوع مصالح و مواد لوازم تجهیزات و وسایل موردنیاز برای انجام خدمات فوق واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه کالاها و مصالح و ابزار کار و ماشین آلات مرتبط با صنعت ساختمان اعم از خارجی و داخلی کلیه کارهای مشاوره ای مرتبط با موضوع فعالیت و مبادرات به هرگونه فعالیت مجاز دیگر که مستقیم و یا غیرمستقیم به موضوع اساسنامه و کلیه کارهای مشاوره ای مرتبط با موضوع فعالیت و مبادرت به هرگونه فعالیت مجاز دیگر که مستقیم و یا غیرمستقیم برای تسهیل اجرا و انجام مقاصد شرکت ضرورت داشته باشد و شرکت جهت نیل به اهداف فوق می تواند به عملیات زیر مبادرت ورزد استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری اعم از داخل یا خارج از کشور خرید اوراق مشارکت خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی خرید سهام برای شرکت مشارکت در طرح های اقتصادی دولتی و غیردولتی شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزاید ه های بخش دولتی و خصوصی داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی از و به شرکتهای داخلی و خارجی.. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران خ آفریقا خ هاتفی شرقی ک رفیع بن بست شبنم پ 47 واحد 8 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 6554380 مورخ 30/2/89 نزد بانک ملت شعبه سعادت آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای جهانگیر اصغری نایینی بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای علیرضا آریایی پور بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای محمدرضا آریایی پور بسمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای محمدرضا آریایی پور بسمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای محسن نایب زمان به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای پیمان غفاری به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی