اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی و هییت مدیره مورخ 10/11/84 که طی نامه وارده ارسال گردید اعضای هییت مدیره: مدیرعامل مراد پروینی- رییس هییت مدیره فرشاد پروینی- نایب رییس خانم خورشید قنبری بیرگانی همگی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب ضمنا مقرر گردید که عضو اصلی حق امضای اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بازرس اصلی فرشته حیدری محل- بازرس علی البدل حیدر قنبری بیرگانی برای یک سال مالی انتخاب شدند. کفیل ثبت شهرستان مسجد سلیمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی