اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 27860

شناسه ملی: 10260485708

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

آدرس: تصفیه اصفهان بهارستان فاز یک محله 6 خیابان طاووس 6 پلاک 445

کد پستی: 8143186376

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید وآقای عبدالرحیم مجیدی به شماره ملی 462136XXXX به سمت مدیر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه: اصفهان بهارستان فاز یک محله 6 خیابان طاووس 6 پلاک 445 کدپستی 814318XXXX می باشد. ش 940510XXXX75492 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی