اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 38035

شناسه ملی: 10420305750

تاریخ ثبت: 1389/07/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/07/14

آدرس: 1 3 استان خوزستان شهرستان اهواز خ انقلاب نبش خ سروش

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/07/14:

10,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 21/12/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای کاوی داودی ذیلایی به عنوان بازرس اصلی، خانم صغرا طهماسبی اصل به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار نور خوزستان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 20/12/92 بقرار ذیل می باشند: آقای مهدی داودیان و آقای علی داودیان و خانم مریم داودیان و آقای مسعود داودیان تا تاریخ 20/12/92 . 4 ـ سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی داودیان بسمت رییس هییت مدیره و آقای علی داودیان بسمت نایب رییس هییت مدیره و خانم مریم داودیان بسمت عضو هییت مدیره و آقای مسعود داودیان بسمت عضو هییت مدیره و آقای مسعود داودیان بسمت مدیرعامل. 5 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته و بروات قراردادها با امضا هر کدام از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 9/2/91 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز واحد ثبتی اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 14/7/1389 تحت شماره 38035 و شناسه ملی 104203XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 14/7/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و روزنامه کثیرالانتشار نورخوزستان آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله و ایستگاه پمپاژ شبکه گازرسانی تاسیسات مکانیکی و هیدورمکانیکی سیستم های تبرید و تهویه مطبوع سیستم های پساب و تصفیه خانه های مربوط و اجرای ماسه پاشی سندپلاست حفاظت کاتدی و دیگر سیستمهای پوشش مرتبط اجرای امور مربوط به خطوط توزیع و انتقال نیرو و دیگر بخش های نیروگاه و ارایه خدمات فنی و صنعتی جانبی مرتبط امور مربوط به سازه های ساختمانی ابنیه های عمومی راهها و نظایر آن امور پیمانکاری مربوط به بندها سدها نیروگاه آبی سازه های هیدرولیکی سازه های دریایی شرکت در مزایده و مناقصه و سایر بخش های مربوط به موضوع شرکت و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان خوزستان ـ شهرستان اهواز خ انقلاب نبش خ سروش پ 297 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 10000000 ریال منقسم به یکصد سهم 100000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 125694 مورخ 27/5/1389 نزد بانک تجارت شعبه غزنوی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ خانم مریم داودیان به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای علی داودیان به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای مهدی داودیان به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای مهدی داودیان به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای کاوس داودی ذیلایی به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ خانم صغرا طهاسبی اصل به عنوان بازرس علی البدل رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز واحد ثبتی اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی