اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 253802

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 1 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/4/87 شرکت مزبور که در تاریخ 17/7/87 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1386 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشاور (حسابداران رسمی) بسمت بازرس اصلی و رضا یعقوبی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 7/10/85 نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: سال مالی شرکت از ابتدای مهر ماه هر سال تاپایان شهریور سال بعد به اول فروردین ماه لغایت پایان اسفند ماه هرسال تغییر یافت و ماده 66 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی