اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 121728

شناسه ملی: 10101652460

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: موجب نامه شماره 111675/98 مورخ 10/6/98 و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/4/98 محل شرکت از آدرس قبلی به استان البرز ، شهرستان کرج ، بخش مرکزی ، شهر کرج ، محله عظیمیه ، خیابان شهید رضوان غلامی ، بلوار بسیج 45 متری کاج ، پلاک 179 ، طبقه پنجم ، واحد 12 ،

کد پستی: 3155663486

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/09:

به موجب نامه شماره 111675/98 مورخ 10/6/98 و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/4/98 محل شرکت از آدرس قبلی به: "استان البرز، شهرستان کرج، بخش مرکزی، شهر کرج، محله عظیمیه، خیابان شهید رضوان غلامی، بلوار بسیج ( 45 متری کاج)، پلاک 179 ، طبقه پنجم، واحد 12 ،کدپستی: 315566XXXX " انتقال یافت ودر اداره ثبت استان البرز (کرج) تحت شماره 36790 به ثبت رسیده است. ش 980709XXXX58550 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به نشانی جدید: استان البرز، شهرستان کرج، بخش مرکزی، شهر کرج، محله عظیمیه، خیابان شهید رضوان غلامی، بلوار بسیج ( 45 متری کاج )، پلاک 179 ، طبقه پنجم، واحد 12 ،کدپستی: 315566XXXX منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید پ 980602XXXX39832 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ترگل بیاتی به شماره ملی: 160072XXXX و آقای محمد تقی محمدزاده فرتاش به شماره ملی: 137643XXXX به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ آقایان مظفر مهدی پور به شماره ملی: 160072XXXX ،رحیم مهدی پور به شماره ملی: 137667XXXX ، حسین مهدی پور به شماره ملی: 159036XXXX و علی مهدی پور به شماره ملی: 160072XXXX به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. پ 980514XXXX03984 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان رحیم مهدی پور به شماره ملی: 137667XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، حسین مهدی پور به شماره ملی: 159036XXXX به سمت رییس هییت مدیره، علی مهدی پور به شماره ملی: 160072XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مظفر مهدی پور به شماره ملی: 160072XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضا منفرد هر یک از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 980514XXXX65857 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین مهدی پور به کد ملی 159036XXXX بسمت رییس هییت مدیره ـ علی مهدی پور به کد ملی 160072XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره ـ رحیم مهدی پور به کد ملی 137667XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و مظفر مهدی پور به کد ملی 160072XXXX بسمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته بروات و قرارداد ها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره مشترکا" همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هییت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 960622XXXX96457 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مظفر مهدی پور به کد ملی 160072XXXX ـ رحیم مهدی پور به کد ملی 137667XXXX ـ حسین مهدی پور به کد ملی 159036XXXX و علی مهدی پور به کد ملی 160072XXXX بسمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ترگل بیاتی به کد ملی 160072XXXX به عنوان بازرس اصلی و محمدتقی محمدزاده فرتاش به کد ملی 137643XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ 960622XXXX90439 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/08/23:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 8/7/85 شرکت مزبور که در تاریخ 16/7/85 واصل گردید: تعداد اعضا هییت مدیره به 4 نفر افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. خانم ترگل بیاتی به سمت بازرس اصلی و آقای محمدتقی محمدزاده فرتاش به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقایان مظفر مهدی پور حسین مهدی پور علی مهدی پور رحیم مهدی پور بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 8/7/85 آقیان حسین مهدی پور به سمت رییس هییت مدیره و علی مهدی پور به سمت نایب رییس هییت مدیره و مظفر مهدی پور به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضا هریک از اعضا هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی