اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 1682

شناسه ملی: 14003449736

تاریخ ثبت: 1392/03/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: پارس آباد روستای مجید آباد

کد پستی: 5691749971

تاریخ تاسیس: 1392/03/11

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/11:

شرکت فوق در تاریخ 11/3/92 شماره ثبت 1682 و شناسه ملی 140034XXXX6 در دفتر ثبت شرکت های این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 11/3/92 از لحاظ امضا ذیل ثبت دفتر تکمیل، که خلاصه اساسنامه و تقاضانامه و شرکتنامه شرکت فوق بشرح ذیل جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 موضوع شرکت: ارایه خدمات مکانیزاسیون کشاورزی مطابق ماده ( 2 ) اساسنامه 2 مرکز اصلی شرکت: پارس آباد، روستای مجید آباد، کدپستی 569174XXXX 3 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 4 سرمایه شرکت: بمبلغ یک میلیون ریال نقدی می باشد. 5 مدیران شرکت و دارندگان حق امضا: آقایان براتعلی علمی نشتبان به سمت رییس هییت مدیره و سواد علمی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و .... قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش 067740XXXX110998XXXX مسیول ثبت شرکت های پارس آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی