اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 476

شناسه ملی: 14000109878

تاریخ ثبت: 1390/09/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

آدرس: به

کد پستی: 9361878159

تاریخ تاسیس: 1390/09/29

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/07/15:

30,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/09/29:

16,500,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/10/01:

خلاصه اظهارنامه و شرکتنامه اساسنامه شرکت فوق در تاریخ 29/09/1390 با عنایت به نامه شماره 6308/2 ـ 12/09/1390 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی چناران تحت شماره 476 شناسه ملی 140001XXXX8 در این اداره به ثبت رسیده است برای اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: تولید صنایع دستی (تکه دوزی ـ سرمه دوزی ـ و ربان دوزی ـ ابریشم دوزی ...) 2 ـ موسسین شرکت: 1 ـ خانم اعظم رمضانی پور فرزند جعفر 2 ـ خانم زهرا نورانی فرزند محمدتقی 3 ـ خانم الهه قلی زاده فرزند علی 3 ـ مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 4 ـ مرکز اصلی شرکت: چناران انتهای خیابان نواب صفوی مکتب زینبیه کدپستی 936187XXXX 5 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/16 ریال منقسم به 66 سهم 000/250 ریالی بانام که مبلغ 000/500/5 ریال آن پرداخت و مابقی در تعهد صاحبان سهام میباشد که در مدت یکسال باید به شرکت پرداخت گردد. 6 ـ اولین مدیران شرکت: خانمها اعظم نورسته به شماره ملی 522871XXXX و عذرا فعال کلاته ملامحمدقلی به شماره ملی 094222XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و خانم آسیه قوتی به شماره ملی 522934XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال اتنخاب گردیدند که خانم اعظم نورسته به سمت رییس هییت مدیره و خانم عذرا فعال کلاته ملامحمدقلی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم ملیحه اخلاقی نژاد به سمت منشی هییت مدیره و خانم اعظم نورسته به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب شدند. 7 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضا عذرا فعال کلاته ملامحمدقلی به اتفاق اعظم نورسته و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 8 ـ اساسنامه شرکت در 53 ماده و 52 تبصره به تصویب رسیده است. 9 ـ روزنامه خراسان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. 10 ـ انحلال شرکت مطابق قانون تعاون و اساسنامه شرکت میباشد. 11 ـ بازرس اصلی و علی البدل: خانم اعظم رمضانی پور به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا داغستانی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش 1764958 ثبت اسناد و املاک چناران

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/08:

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول و صورتجلسه هییت مدیره مورخه 15/7/92 که در محل شرکت به کدپستی 936187XXXX تشکیل شده است و طی نامه شماره به شماره 4467 به مورخه 14/9/1392 تایید اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان چناران رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ضمن تصویب صورتهای مالی 1392 شامل سود و زیان و عملکرد و ترازنامه و تقسیم سود و تصویب بودجه سال 92 و تصویب افزایش تعداد سهامداران از 22 نفر به 40 نفر به تبع آن افزایش سرمایه شرکت از 000/500/16 ریال به 000/000/30 ریال، ماده 7 اساسنامه بدین شرح اصلاح می گردد: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/30 ریال منقسم به 120 سهم 000/250 ریالی با نام میباشد. همچنین خانمها اعظم نورسته به شماره ملی 522781XXXX ، عذری فعال کلاته ملامحمدقلی به شماره ملی 094222XXXX اعظم هاشمی شادیشه به شماره ملی 522931XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و خانمها مرضیه زارع به شماره ملی 094004XXXX و نسرین جلالی مهرآباد به شماره ملی 522843XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال و خانمها اعظم رمضانی پور به شماره ملی 522802XXXX و ربابه غلامعلی نژاد به شماره ملی 087091XXXX به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. در نتیجه خانمها اعظم نورسته به عنوان رییس هییت مدیره و مدیر عامل و عذری فعال کلاته ملامحمدقلی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و اعظم هاشمی شادیشه به عنوان منشی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 1764956 ثبت اسناد و املاک شهرستان چناران

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی