اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 12081

شناسه ملی: 14005185882

تاریخ ثبت: 1394/06/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1394/06/05

کد پستی: 6515717467

آدرس: همدان خیابان آرام روبروی آژانس بعثت

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/06/05:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/05:

تاسیس شرکت سهامی خاص چهره پرداز نازنین گیتی درتاریخ 05/06/1394 به شماره ثبت 12081 به شناسه ملی 140051XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. - موضوع شرکت: تهیه و توزیع و پخش لوازم آرایشی، بهداشتی و غذایی،انجام امور بازرگانی و تجارت،صادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی درکلیه موارد پس از اخذ مجوزهای لازم - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود - مرکز اصلی شرکت: همدان - خیابان آرام - روبروی آژانس بعثت کدپستی 651571XXXX - سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی که تعداد 100 سهم بانام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 94/3700/94 مورخ 01/06/94 نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی همدان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. - اولین مدیران شرکت: مینا نجفی به سمت نایب رییس هییت مدیره - نقی نجفی به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای امین نجفی به سمت سهام دار و نقی نجفی به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل مشترکا همراه با مهر شرکت معتبر است. - اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه - بازرس اصلی و علی البدل: خانم مهری کیانی پور به شماره ملی 387332XXXX به عنوان بازرس اصلی. خانم فاطمه کیانی نور به شماره ملی 386015XXXX به عنوان بازرس علی البدل. ش 940605XXXX40991 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی