اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 3104

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/02/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/02/30

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/02/30:

155,700,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 7552/02 – 31/2/1385 باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخه 9/7/1385 و تاییدیه شماره 1916 و 1917 مورخه 9/8/1385 اداره تعاون شهرستان آمل (وزارت تعاون) در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید : الف : اصلاح ماده 36 اساسنامه تعداد اعضای هییت مدیره از سه نفر به پنج نفر تغییر و ماده فوق الذکر اصلاح گردیده است. ب: آقایان خلیل دبیری و رمضانعلی خسروی و سید حسن حسنی و علی اکبر آذر بنیاد و عرب علی گلی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقای مجید ایزدخواه به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. ج: آقایان رحمت صالحی و حسن قلی زاده به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب شدند. ه: طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخه 10/7/1385 آقای سید حسن حسنی به عنوان رییس هییت مدیره و آقای رمضانعلی خسروی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای علی اکبر آذر بنیاد به عنوان منشی هییت مدیره و آقای عرب علی گلی به عنوان مدیر عامل شرکت منصوب و مقرر گردید که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی پس از تصویب هییت مدیره با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان با نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه های اداری با امضا عرب علی گلی با مهر شرکت معتبر میباشد. رییس ثبت اسناد و املاک آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/02/31:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه و شرکتنامه شرکت تعاونی مذکور که در تاریخ 30/2/85 تحت شماره 3104 در دفتر ثبت شرکتهای این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 نام شرکت: تعاونی دامداری چنگیز چال لاسم. 2 موضوع شرکت: اقدام به هر نوع عملیات دامداری و دامپروری و اصلاح و احیا مراتع و تبدیل فرآورده های آن به مواد غذایی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایده های دولتی و غیر دولتی بقیه موضوع به شرح ماده سه شرکت. 3 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4 مرکز اصلی شرکت: آمل خیابان امام رضا رضوان 39 جنب مسجد النبی. 5 سرمایه شرکت: مبلغ 000/700/155 ریال منقسم به 519 سهم بانام سیصد هزار ریالی که مبلغ 000/900/51 ریال برابر گواهی شماره 152/3404 صندوق تعاون کشور شعبه مرکزی آمل به حساب جاری 7/1190 شرکت واریز و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 6 آقایان سید حسن حسنی و عرب علی گلی و اکبر آذر بنیاد به سمت اعضای اصلی و مجید ایزدخواه به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال و آقایان رحمت صالحی و خلیل دبیری به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شده اند. 7 برابر صورت جلسه مورخ 14/2/1385 هییت مدیره شرکت آقایان سید حسن حسنی به سمت رییس هییت مدیره و عرب علی گلی به سمت مدیر عامل و نایب رییس و اکبر آذربنیاد به سمت منشی هییت مدیره شرکت انتخاب و مقرر گردید که کلیه اوراق و اسناد و قراردادهای تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و اوراق بهادار با امضا یک یا دو نفر از اعضا هییت مدیره سید حسن حسنی و باتفاق آقای عرب علی گلی و مهر شرکت و اوراق عادی و نامه ها با امضا عرب علی گلی و مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت اسناد و املاک آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی