اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 735

شناسه ملی: 10860241980

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/20:

بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخه 16/9/92 و صورت جلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده مورخه 16/9/92 که ضمیمه نامه شماره 5193 18/9/92 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان اهر گردیده تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد: 1 آقای مجید خانش پور به عنوان رییس هییت مدیره و آقای محمود رضا محمدی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و خانم ایران عبادی به عنوان منشی هییت مدیره و خانم عزیزه اصغری به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال و آقای محرم خدایی به عنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شده اند. 2 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت تعاونی پس از تصویب هییت مدیره به امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره به امضای نایب رییس هییت مدیره و کلیه اوراق عادی به امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 3 خانم صفیه ابراهیم نژاد به عنوان بازرس اصلی و خانم زهرا باباپور به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شده اند. 4 بودجه پیشنهادی هییت مدیره برای سال مالی 92 مبلغ 10000000 تومان مطرح و بتصویب رسید. 5 بقیه موارد طبق سوابق قبلی می باشد. ش 593170XXXX110011XXXX سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک اهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/01:

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخه 28/9/29 که ضمیمه نامه شماره 5400 28/9/92 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان اهر گردیده تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد: 1 نام شرکت تعاونی که در اساسنامه شرکت تعاونی 3539 تولید آسفالت قید شده بود به تعاونی آراز قیرقوم تغییر یافت. 2 شستشو و دانه بندی شن و ماسه به موضوع فعالیت تعاونی اضافه گردید. 3 بقیه موارد طبق سوابق قبلی می باشد. ش 593170XXXX110011XXXX سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک اهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی